Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12
64-200 Wolsztyn
Tel. 384 27 36
Email gci@wolsztyn.pl

.
Zapraszamy do odwiedzenia Gminnego Centrum Informacji, gdzie otrzymacie Państwo wszelkie informacje na temat Unii Europejskiej. Na poniższych stronach internetowych przedstawiamy pytania i odpowiedzi, które mogą Państwa  najbardziej zainteresować. W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy radą i zachęcamy do zadawania własnych pytań. 
 

.
GOSPODARKA
FUNDUSZE
HISTORA UE
KALENDARIUM
LINKI
.

CO TO JEST UNIA EUROPEJSKA?

Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 25 demokratycznych państw  europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować, budując dobrobyt i bezpieczeństwo, nie rezygnując przy tym   z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów dobrowolnie przekazały Unii - w drodze umów międzynarodowych - pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. W ten sposób powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.

Hymn Unii Europejskiej

JAKIE CELE STAWIA SOBIE UNIA?
Celami Unii zawartymi w jej podstawowych dokumentach są:

 • promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej, 
 • ciągły i zrównoważony wzrost gospodarczy,
 • większa stabilizacja,
 • przyspieszenie tempa podnoszenia poziomu życia,
 • zacieśnianie związków miedzy państwami.
Służyć temu ma otwarcie granic, swobodny przepływ ludzi, kapitału, usług i towarów, oraz tworzenie więzów solidarności poprzez wdrażanie wspólnej polityki i instrumentów finansowych (wspólna waluta). 

JAKA JEST STRUKTURA UNII EUROPEJSKIEJ?
Dla zilustrowania struktury Unii Europejskiej porównuje się ją do dachu świątyni obejmującej trzy filary:

 • I FILAR WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE - obejmuje gospodarkę, handel, politykę społeczną, ochronę środowiska i kulturę
 • II FILAR WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA 
 • III FILAR WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  współpraca w zakresie tego filaru dotyczy przede wszystkim: polityki azylowej, imigracyjnej, współpracy policyjnej, sądowej, celnej, walki z terroryzmem i narkomanią.
JAKIE SĄ KORZYŚCI Z WPROWADZENIA EURO?
 Dla mieszkańców UE wprowadzenie wspólnej waluty oznacza:
 • zmniejszenie inflacji,
 • łatwość porównania poziomu cen i płac,
 • wyeliminowanie wymiany waluty podczas podróży za granicą,
 • możliwość zakładania rachunków bankowych i lokowania pieniędzy w dowolnym państwie członkowskim w tej samej walucie.
Dla przedsiębiorców w państwach członkowskich Unii korzyści z euro to przede wszystkim:
 • stabilizacja gospodarcza,
 • wyrównanie stóp procentowych,
 • wyeliminowanie kosztów transakcji i ryzyka związanego z wahaniem kursów walut,
 • obniżenie poziomu rezerw walutowych
Zobacz EURO

SKĄD BIORĄ SIĘ UNIJNE PIENIĄDZE?
Prawie połowę dochodów budżetu UE stanowią składki państw członkowskich, których wysokość wynika   z wielkości PKB danego państwa. Pozostała część to środki z tytułu podatku VAT, ceł i opłat wyrównawczych. Od 1990 roku członkowie UE powinni wpłacać do wspólnej kasy 1,27% swego PKB. Środkami tymi dysponuje Komisja Europejska. Największymi płatnikami do budżetu Unii są duże, zamożne kraje: Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Wielka Brytania. Kraje te są zarazem płatnikami netto, co oznacza, że więcej wpłacają do unijnego budżetu niż otrzymują.

JAKIE SĄ GOSPODARCZE CELE UNII EUROPEJSKIEJ?
Głównym celem polityki gospodarczej UE prowadzonej solidarnie przez państwa członkowskie jest wzrost gospodarczy oraz podnoszenie stopy życiowej mieszkańców. Fundamentem politycznego, gospodarczego i społecznego zjednoczenia UE są cztery podstawowe zasady funkcjonowania Rynku Wewnętrznego: swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału.

NA CZYM POLEGA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA?
Najważniejszym celem Wspólnej Polityki Rolnej, obejmującej nie tylko rolnictwo, ale i handel  oraz przetwórstwo produktów rolnych, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańcom obszarów wiejskich oraz zapewnienie konsumentom żywności po rozsądnych cenach. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej rolnicy mają zagwarantowane ceny minimalne, zdecydowanie wyższe od cen światowych. Rolnikom zapewnia się zbyt na ich produkcję, a w dziedzinach w których występuje nadprodukcja, mają zapewnione rekompensaty za jej zaniechanie. 
WPR opiera się na trzech zasadach:

 • jednolitych cen i wspólnej regulacji rynku dla produktów rolnych,
 • pierwszeństwa zbytu dla produktów wytworzonych w krajach UE,
 • solidarności finansowej w ponoszeniu kosztów regulacji rynku rolnego. 


W JAKI SPOSÓB UNIA CHRONI SWOICH ROLNIKÓW?
UE chroni swoich producentów i wspiera eksport własnych produktów rolnych w tym celu stosuje:

 • opłaty wyrównawcze na towary przywożone do Unii, aby ich cena zrównała się z cenami obowiązującymi w Unii 
 • kontyngenty i licencje (pozwolenia) regulujące wielkość importu na rynek UE,
 • cła w wysokości 5 -25 % na towary importowane,
 • dopłaty eksportowe aby zachęcić rolników do eksportu. Stanowią one równowartość różnicy między ceną unijną a niższą ceną światową. Dopłatami eksportowymi objęte są m.in. oleje i tłuszcze, mleko i produkty mleczne, wołowina i cielęcina, wieprzowina, mięso drobiowe, produkty rybne, tytoń, owoce i warzywa, cukier, przetwory zbożowe i owocowo warzywne.


CZY KAŻDY ROLNIK MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY FINANSOWEJ?
Pomoc finansowa ze środków Unii przysługuje gospodarstwom prowadzonym przez rolników z państw członkowskich, którzy podejmują inwestycję aby :

 • zmniejszyć koszty produkcji,
 • podnieść jakość,
 • zwiększyć asortyment,
 • usprawnić organizację produkcji,
 • poprawić ochronę środowiska naturalnego.
Do uzyskania pomocy finansowej, uprawnia realizacja co najmniej jednego z wyżej wymienionych celów.

CZY CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ TO TYLKO KOSZTY CZY TAKŻE KORZYŚCI?
Najpoważniejsze koszty związane z przystąpieniem Polski do UE wiążą się z koniecznością dokonania takich zmian strukturalnych w gospodarce, które po pełnym otwarciu granic pozwoliłyby sprostać europejskiej konkurencji. Trzeba pamiętać , że gdyby nawet Polska nie zdecydowała się na przystąpienie do UE, i tak musiałaby ponieść koszty modernizacji zacofanych sektorów swej gospodarki - w tym wypadku wyłącznie własnymi siłami. Po przystąpieniu do UE część wydatków modernizacyjnych została pokryta ze specjalnych funduszy unijnych przeznaczonych na wyrównanie dysproporcji między biednymi i bogatymi regionami oraz  z dotacji na rolnictwo i innych form pomocy dla nowych członków UE.

CO ZYSKA KAŻDY Z NAS PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII?
Napływ kapitału i nowoczesnych technologii do Polski przyspieszy wzrost gospodarczy, a tym samym przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej rodzin i obniżenia bezrobocia. Ten sam skutek będzie miał napływ znacznych środków z funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych Unii, zwłaszcza wspierających naszą wieś. Przystąpienie przyniesło nam wiele korzyści i udogodnień. Chodzi między innymi o swobodę osiedlenia i pracy w dowolnym kraju Unii, uznanie równorzędności świadectw i dyplomów, lepszą ochronę konsumentów, wyrównanie standardów ochrony zdrowia, edukacji i pracy oraz szeroki udział w europejskim dziedzictwie kulturalnym. UM WOLSZTYN 2004