Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12
64-200 Wolsztyn
Tel. 384 27 36
Email gci@wolsztyn.pl
ROLNICTWO W UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek rolny w UE jest pierwszym wspólnym rynkiem branżowym (rolnym i żywności) w skali całej Unii Europejskiej i największym rynkiem rolnym i żywności na świecie. Jest to rynek bez granic, o jednolitych zasadach funkcjonowania, jednolitych regułach konkurencji, standardach jakościowych i fitosanitarnych. Dzięki temu rolnictwo zachodnioeuropejskie i przemysł spożywczy od lat korzystają z efektów skali produkcji, a przede wszystkim szans, jakie stwarzają: specjalizacja regionalna, różnorodność warunków produkcji, bogactwo i tradycja kuchni.
Unia Europejska uznaje model rolnictwa rodzinnego za podstawę funkcjonowania rolnictwa, a życie na wsi za samoistne dobro społeczno-kulturowe Europy ważne również dla ochrony środowiska.. 

Co to jest i jak funkcjonuje program IACS?
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS - Integrated Administrative Control System) jest to system ewidencji upraw i hodowli w gospodarstwach. IACS został wprowadzony na mocy Rozporządzenia Rady (EWG) w celu zapewnienia właściwej realizacji systemu pomocy finansowej rolnikom w ramach zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej. System ten obejmuje: 

 1. Komputerową bazę danych każdego gospodarstwa.
 2. System identyfikacji działek rolnych
 3. System identyfikacji i ewidencji zwierząt obejmujący te zwierzęta do których rolnik może ubiegać się o dotacje.
 4. Wnioski pomocowe. Każdy rolnik starający o dopłaty bezpośrednie winien przedstawić, każdego roku wniosek o pomoc "powierzchniową", wskazując działki rolne w tym powierzchnie pod uprawami paszowymi, działki rolne będące przedmiotem wycofania spod upraw ziemi ornej oraz te, które zostały odłogowane. We wniosku o pomoc dotyczącą zwierząt wskazuje się konkretne zwierzęta ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych - kolczyków.
W Polsce odpowiedzialną za wprowadzenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czym są i gdzie się znajdują Krajowe Centra Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich?
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powstało w wyniku połączenia instytucji legitymujących się kilkudziesięcioletnią tradycją upowszechniania różnorodnych form oświaty i doradztwa rolniczego.
Centrum jest agendą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współpracującą wraz z innymi jednostkami w realizacji polityki rządu wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, w zakresie przyspieszania jego adaptacji do warunków gospodarki rynkowej i wymogów wynikających z integracji z Unią Europejską. Instytucja zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników, w jej skład wchodzą Oddziały w Poznaniu i Krakowie oraz 7 centrów regionalnych, obejmując zasięgiem działania obszar całego kraju.

Które Banki Spółdzielcze będą udzielały kredytów i pożyczek?
Rolnik pragnący korzystać z kredytów i pożyczek dostępnych w bankach, po ustaleniu zakresu i wartości przedsięwzięcia winien wybrać bank, który jest mu najbliższy, nie tylko w sensie terytorialnym, ale ten, którego oferta jest dla niego, przyszłego kredytobiorcy najkorzystniejsza. Większość Banków Spółdzielczych udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania stosowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, także większość z nich proponuje kredyty pod inwestycje związane z Programem SAPARD tzw. Kredyty Pomostowe. Są to między innymi Banki: 

 • Bank Gospodarki Żywnościowej, 
 • Bank Polskiej Spółdzielczości, 
 • Spółdzielczy Bank Rozwoju "SCh", 
 • Banki Spółdzielcze zrzeszone m.in. w: Bałtyckim Banku Regionalnym S.A. Koszalin, Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A. Wrocław, Lubelskim Banku Regionalnym S.A. Lublin, Małopolskim Banku Regionalnym S.A. Kraków, Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. Warszawa, Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym S.A. Bydgoszcz, Rzeszowskim Banku Regionalnym S.A. Rzeszów, Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym S.A.Olsztyn, Gospodarczym Banku Wielkopolskim oraz wielu innych bankach.


W jakiej wysokości i na jakich zasadach będą dotowane gospodarstwa rolne?
Podstawowym źródłem finansowania rolnictwa będą:
Płatności bezpośrednie (w ramach tzw. uproszczonego schematu płatności bezpośrednich). Dopłaty może otrzymać każdy kto uprawia ziemię (tzn. jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i na gruntach jest prowadzona działalność rolna) mający powyżej 0,30 ha gruntu i nie więcej niż trzy działki - i oczywiście złoży wniosek o płatność wraz załącznikami. Kwoty te będą wypłacane w ramach schematu uproszczonego tj. na każdy hektar użytków rolnych (w UE obowiązuje schemat płatności tylko do gruntów ornych). W Polsce wysokość dopłat będzie uzależniona w dużej mierze od decyzji i możliwości rządu polskiego. Minimalną kwotę ze wspólnej kasy unijnej (w wysokości 25% płatności w UE ) zagwarantowała Komisja Europejska. Dania przed szczytem w Kopenhadze zaproponowała możliwość dofinansowania (z funduszy unijnych i polskich) płatności: "Unia godzi się tylko by dopłaty bezpośrednie dla rolników w latach 2004-06 wynosiły maks. 45, 50 i 55 proc. unijnej średniej w latach 2004,2005,2006". W zależności od kursu euro i ostatecznej wysokości płatności, wynosić ona będzie kilkadziesiąt euro (40-75) na hektar (Uwaga! Są to obliczenia własne pokazujące tylko przybliżoną wartość).
Płatności z tytułu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (z kontynuacją na dalsze lata)[2]. Płatności można uzyskać w ramach schematów: 

 1. Rent strukturalnych; Rentę strukturalną o wysokości 210% -374 % najniższej emerytury. 
 2.  Wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Corocznie , przez kolejne trzy lata ryczałtowa płatność w wysokości 1000 euro = czyli około 4 tysiące złotych. Jeżeli rolnik zrealizował plan rozwoju gospodarstwa to płatność może być przedłużona o kolejne 2 lata. W sumie ma możliwość uzyskania do 20 tysięcy złotych. 
 3. Dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W zależności od strefy można otrzymać płatność w wysokości o d 56 euro do 87 euro na nizinach i 92 do 113 euro/ha na terenach górskich. 
 4. W ramach programów rolno środowiskowych; w rolnictwie ekologicznym od 170 do 1670 zł subwencji na hektar w zależności od uprawyw rolnictwie zrównoważonym 200 do 250 zł na ha w rolnictwie niskonakładowym 220 zł/ha w pakietach przyrodniczych od 100 do 1000 zł/ha użytków przyrodniczychza zachowanie ras i gatunków od 260 do 800 zł za sztukę bądź hektar. 
 5. Zalesiania gruntów rolnych. Za każdy zalesiony hektar lasu iglastego - od 17 400 zł do 18 800 zł. Las liściasty od 18 200 zł do 20 800 zł/ha.


[POWRÓT]