Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12
64-200 Wolsztyn
Tel. 384 27 36
Email gci@wolsztyn.pl
HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
Przyczyny rozpoczęcia zinstytucjonalizowanej integracji w Europie po II wojnie światowej:
  • zniszczenie gospodarcze państw Europy,
  • dezaktualizacja tradycyjnej ideologii państwa suwerennego, niezdolnego do zagwarantowania bezpieczeństwa i pokoju swoim obywatelom - poszukiwanie gwarancji bezpieczeństwa i pokoju      we współpracy międzynarodowej,
  • zagrożenie ze strony tworzonego przez Związek Radziecki bloku krajów komunistycznych, groźba nowej wojny - konieczność politycznej współpracy na arenie międzynarodowej państw Europy Zachodniej,
  • obawy przed odbudową potęgi gospodarczej i militarnej Niemiec - włączenie Niemiec do współpracy międzynarodowej w taki sposób , by nie zagrażała Europie,
  • niewiara w klasyczne formy współpracy międzynarodowej - poszukiwanie nowych form współpracy
Trudna sytuacja międzynarodowa i gospodarcza w Europie po II wojnie światowej, jak i upadek ideologii państwa suwerennego sprawiło, iż Europejczycy zaczęli poszukiwać nowej konstrukcji ideologicznej i instytucjonalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju w Europie. Skoro doświadczenie drugiej wojny światowej pokazało, iż klasyczne formy traktatów sojuszniczych nie wystarczyły do zachowania pokoju  w Europie trzeba było szukać nowych rozwiązań.

Główne etapy integracji

Lata 1945-1957
Od idei federalistycznych do powstania trzech Wspólnot Europejskich

19.09.1946
Winston Churchill zgłasza w Zurychu propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy opartych na współpracy francusko - niemieckiej

05.06.1947 
Wprowadzenie planu Marshalla - amerykańskiego planu pomocy gospodarczej dla odbudowania Europy (z powodu odrzucenia Planu przez ZSRR i państw Europy Środkowo - Wschodniej pomoc jest skierowana do krajów Europy Zachodniej.

16.04.1948
Podpisanie w Paryżu układu o utworzeniu Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. W skład organizacji wchodzi 16 państw.

04.04.1949
Podpisanie w Waszyngtonie układu o utworzeniu Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), w skład którego wchodzi 12 państw

05.05.1949
Powstanie Strassburgu Rady Europy, której cel stano0wi wspieranie jedności i współpracy w Europie. Obszary działania: prawa człowieka, zagadnienia socjalne, oświata, kultura, sport, młodzież, zdrowie, środowisko, ochrona pomników, problemy komunalne, regionalne, kwestie prawne, środki masowego przekazu. Krajami założycielskimi Rady Europy są: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

09.05.1950
Robert Schuman ogłosił publicznie deklarację przygotowaną przez Jeana Monneta, wyznaczając tym samym "pierwszy etap Federacji Europejskiej:

18.04.1951 
Podpisanie w Paryżu traktatu o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali tzw. Traktat Paryski. Wśród sygnatariuszy zawartego na 50 lat traktatu znalazły się Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy.

25.03.1957 
Podpisanie Traktatów Rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Celem EWG jest utworzenie wspólnego rynku europejskiego a celem Euroatomu zapewnienie kontroli i współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii atomowej.

1957-1992
Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej

03.05.1960
Wejście w życie konwencji sztokholmskiej o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA. W skład EFTA wchodzą: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

01.07.1967
Połączenie organów trzech wspólnot: EWG, EUROATOMU, EWWiS. 

01.07.1968 
Powstanie unii celnej - zniesienie ceł wewnętrznych i ograniczeń ilościowych w handlu między poszczególnymi państwami Szóstki; wprowadzenie wspólnej taryfy zewnętrznej.

22.07.1972
Podpisanie w Brukseli przez przedstawicieli EFTA i EWG porozumienia o utworzeniu do 1985 roku strefy wolnego handlu między państwami należącymi do obydwu organizacji.

01.01.1973 
Poszerzenie EWG o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię

13.03.1979 
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Walutowego (z mocą wsteczną od 01.01.1979), wchodzą do niego waluty 8 państw EWG (poza Wielką Brytanią); powstaje Europejska Jednostka Walutowa (ECU) 

01.01.1981
Poszerzenie Wspólnot o Grecję

01.01.1986
Poszerzenie Wspólnot o Hiszpanie i Portugalię

16.12.1991
Podpisanie przez państwa byłego bloku wschodniego: Polskę, Czechosłowację i Węgry układów stowarzyszeniowych ze Wspólnotami Europejskimi

07.02.1992
Podpisanie w Maastricht Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat określił ramy i harmonogram dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, rozszerzono zakres wspólnej polityki o edukację, ochronę zdrowia, kulturę, sieci transeuropejskie i ochronę konsumenta. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do prowadzenia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Lata 1992-2002
Od Unii Europejskiej do "nowej" rozszerzonej Europy

01.11.1993
Wejście w życie traktatu o Unii europejskiej

01.01.1995
Poszerzenie Unii Europejskiej o kraje EFTA, nie będące dotychczas członkami Unii: o Austrię, Finlandię i Szwecję. W przeprowadzonym wcześniej referendum Norwegowie opowiedzieli się przeciw integracji

12.06.1995
Podpisanie układów stowarzyszeniowych  z państwami byłego ZSRR: Estonią, Łotwą i Litwą

02.10.1997
Podpisanie Traktatu Amsterdamskiego. Sposób głosowania w Radzie, liczbę komisarzy i parlamentarzystów uzależniono od poszerzenia Unii Europejskiej. Wzmocniono kontrolę polityczną Parlamentu Europejskiego nad Komisja. Wzrosła rola Trybunału Sprawiedliwości. Do traktatu włączono również przyjęty w Maastricht protokół socjalny

31.03.1998
Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z grupą 5+1 (polska, Czechy, Słowenie, Węgry, Estonia i Cypr)

01.01.1999
Wprowadzenie wspólnej waluty euro. Do trzeciego etapu Unii Gospodarki Walutowej przystępuje 12 państw UE: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Austria, Grecja; poza strefą euro znalazły się: W. Brytania, Szwecja, Dania

01.05.1999
Wejście w życie Traktatu Amsterdamskiego

07.12.2000-11.12.2000
Szczyt w Nicei, osiągnięcie porozumienia w sprawie reformy instytucji UE 

14.12.2001 - 15.12.2001
Szczyt UE w Laeken pod Brukselą zamieścił  w dokumencie końcowym listę 10 krajów kandydujących do UE, w tym Polskę, które mają szansę na członkostwo w 2004 roku. Pozostałe wymienione państwa to: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenie, Węgry. Na szczycie w Laeken przyjęto również Deklarację w sprawie przyszłości UE

21.06.2002- 22.06.2002 - szczyt Unii w Sewilli, potwierdził zamiar Piętnastki poszerzenia jej w 2004 roku   o 10 krajów, w tym Polskę.POWRÓT