Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12
64-200 Wolsztyn
Tel. 384 27 36
Email gci@wolsztyn.pl
POLITYKA EDUKACYJNA I PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ

Programy edukacyjne UE wspierają chęć zdobywania wiedzy i podwyższania poziomu kształcenia. Podstawowym założeniem programów edukacyjnych jest tworzenie poprzez edukację "Europy bez granic i barier". Programy te umożliwiają międzynarodową współpracę również polskim szkołom, dając tym samym szansę poznania nowych rozwiązań, które można zastosować w nauczaniu. Działania Wspólnot w omawianym obszarze to przede wszystkim wspólnotowe programy takie jak: Socrates (a w jego ramach takie programy jak: Comenius, Erasmus, Grundvig, Lingua, Minerva), Leonardo da Vinci, Młodzież oraz Tempus.

Czy w UE obowiązuje jednolity system edukacyjny?

UE nie tworzy jednolitego systemu edukacji. Jej działania w tym zakresie polegają jedynie na organizowaniu podstaw współpracy oraz wymiany doświadczeń. Wspólnoty nie ingerują w systemy edukacyjne państw członkowskich. Każde państwo samo ustala, jak będą kształceni jego obywatele. Za cel polityki edukacyjnej przyjmuje się:

 • upowszechnianie wśród młodzieży poczucia integracji europejskiej 
 • nauczanie języków państw członkowskich
 • popieranie wymiany studentów i nauczycieli
 • rozwiązywanie problemu uznawania dyplomów i okresów studiów.
Cele te mają zostać zrealizowane poprzez wspieranie współpracy w dziedzinie edukacji, ale zdecydowanie o tym czego i w jaki sposób nauczać pozostawione jest państwom członkowskim. 

Które z programów edukacyjnych UE dostępne są dla Polski?

Programy otwarte dla Polski to: Socrates, Młodzież, Leonardo da Vinci. 

SOCRATES

 • Comenius - edukacja szkolna
 • Erasmus - szkolnictwo wyższe
 • Grundvig - kształcenie dorosłych
 • Minerva - kształcenie otwarte i na odległość
 • Lingua - nauczanie języków obcych 
 • Arion - wizyty studyjne
 • Eurydice - Europejska Sieć Informacji o Edukacji
LEONARDO DA VINCI
 • przygotowanie do potrzeb rynku pracy
 • poradnictwo i doskonalenia zawodowe
 • szkolenia i praktyka zawodowa
 • kształcenie otwarte i na odległość
 • wspieranie współpracy uczelni z przedsiębiorcami


[POWRÓT]