Gminne Centrum Informacji
ul. Roberta Kocha 12
64-200 Wolsztyn
Tel. 384 27 36
Email gci@wolsztyn.pl
FUNDUSZE STRUKTURALNE
W latach 2000 - 2006 działają cztery fundusze strukturalne, z których rozprowadzane są środki finansowe poprzez programy i konkretne cele:
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - wspomaga regiony o mniej korzystnym położeniu i koncentruje się głównie na inwestycjach produkcyjnych, infrastrukturze oraz małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Europejski Fundusz Społeczny - koncentruje się na rozwoju zasobów ludzkich. Obszary tematyczne funduszu obejmują m.in. pomoc w organizowaniu szkoleń oraz tworzenie miejsc pracy.
 • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej - upowszechnia dostosowanie struktur rolnych oraz działania na rzecz rozwoju rolnictwa.
 • Finansowy instrument Orientacji Rybołówstwa - upowszechnia działania strukturalne w sektorze rybołówstwa.
O realizowanych obecnie projektach w województwach oraz o możliwościach składania projektów do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego można otrzymać informacje w następujących instytucjach:
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 tel. (022) 661 91 48, fax. (022) 661 91 45
www.mgpips.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02-017 Warszawa, Al. Jerozolimska 125/127
Tel. (022) 699 71 80 lub 88, fax. (022) 699 70 46
www.parp.gov.pl
 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
Dofinansowanie może dotyczyć projektów z zakresu:

 • gospodarki wodnej (budowa sieci wodociągowej, ujść wodnych),
 • systemu kanalizacji i oczyszczania Ścieków (instalacja i urządzenia technologiczne),
 • gospodarki odpadami stałymi (składowiska śmieci, urządzenia do zwałowania, sortowania itp.),
 • ochrony powietrza przed emisją gazów i pyłów (filtry).
Projekty zgłaszane do Funduszu Spójności wymagają skompletowania dokumentacji. Dlatego samo przygotowanie aplikacji trwa na ogół kilka miesięcy (należy opracować m. in. analizy oddziaływania inwestycji na środowisko). Projekty zgłasza się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie są wstępnie weryfikowane. W dalszej kolejności zatwierdza je Minister Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, a w końcu Komisja Europejska.
Szczegółowe informacje można uzyskać w następujących miejscach:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Współpracy z Zagranicą
Sekcja Przygotowania Projektów
Tel. (022) 849 00 79, fax: (022) 849 72 72
www.nfosigw.gov.pl

Ministerstwo Środowiska
Departament Integracji Europejskiej
Tel. (022) 579 27 32 wew. 230 lub 732
Fax: (022) 579 25 29
www.mos.gov.pl

Komisja Europejska zatwierdziła 8 lipca br. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich". Na ten Sektorowy Program Operacyjny składają się dwa priorytety:
1.   Wsparcie zmian i dostosowań sektora rolno-spożywczego oraz
2.   Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Ze środków przeznaczonych na pierwszy priorytet będzie realizowanych pięć działań. Będą to:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom,
 • Szkolenia,
 • Wsparcie doradztwa rolniczego oraz
 • Poprawa przetwórstwa marketingu artykułów rolnych.
Na drugi priorytet, czyli na Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, składa się siedem działań służących poprawie zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury wiejskiej, w tym zasobów związanych z funkcjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi. (beneficjentami niektórych działań będą także samorządy terytorialne):
 • Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz  wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,
 • Scalanie gruntów, z którego starostwa będą mogły starać się o pokrycie pełnych kosztów kwalifikowanych scaleń na swoich terenach,
 • Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - dotyczy rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
 • Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
 • Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
 • Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem
 • Pilotażowy Program LEADER+


Więcej na stronach:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 
ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa 
fax 22 623-20-51
www.bip.minrol.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Jego celem jest "Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską". Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego obejmuje takie działania jak:
Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 3. Rozwój lokalny
Działanie 4. Pomoc techniczna.
Poza ubieganiem się o dofinansowanie zadań infrastrukturalnych ze środków zakontraktowanych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, polskie gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na: 
1. edukację i sport,
2. służbę zdrowia 
3. programy stypendialne dla młodzieży, 
4. kulturę,
5. turystykę.

Więcej na informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.zporr.mgpips.gov.pl
 

NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO NA LATA 2003-2008

Podstawą prawną tego programu jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady przyjmująca program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego na lata 2003-2008, która weszła w życie w dniu opublikowania. Realizacja programu rozpoczęła się 1 stycznia 2003 roku. Budżet programu został ustalony na 312 milionów EUR.

W Narodowym Programie Przygotowania do Członkostwa, w obszarze "Polityka społeczna i zatrudnienie" Polska podjęła zobowiązanie do uczestnictwa w programie wspólnotowym. Jako działanie priorytetowe (punkt 13.4) wymienione zostało dostosowanie polskich standardów w zakresie zdrowia publicznego do standardów wspólnotowych poprzez uczestnictwo w programach zdrowia publicznego Wspólnoty.

Główne cele Programu:

1. Poprawa informacji i wiedzy celem rozwoju obszaru zdrowia publicznego (m.in. budowa baz danych i system ich przekazywania).
2. Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania w sposób skoordynowany na zagrożenia zdrowotne.
3. Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie w zakresie polityki we wszystkich obszarach i działaniach Wspólnoty.

Więcej informacji można uzyskać w następującej instytucji:
Krajowy Punkt Kontaktowy
Biuro ds. Zagranicznych Programów
Pomocy w Ochronie Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel. (22) 658 22 61, 658 26 87, fax 658 26 17
www.bpz.gov.pl
www.europa.eu.int/comm/health/ph_programme/programme_en.htm

eContent 
eContent jest programem Unii Europejskiej, którego celem jest pomoc w tworzeniu, wykorzystywaniu i dystrybucji treści cyfrowych, a także promocja zróżnicowania językowego i kulturowego w globalnej sieci internetowej. Pod pojęciem treści cyfrowych rozumie się tu każdy rodzaj informacji publikowanej na dowolnej platformie internetowej, począwszy od tradycyjnych stron www, poprzez komunikację bezprzewodową, aż po nowoczesne interaktywne rozwiązania internetowe.
Komisja Europejska planuje w latach 2005 - 2008 kontynuację Programu eContent. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu e-Content
Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. (12) 617 37 71, (12) 617 37 69
fax (12) 634 44 64
e-mail: econtent@agh.edu.pl
www.econtent.agh.edu.pl
 

SYSTEM STYPENDIÓW MARIE CURIE 
System stypendiów Marie Curie jest jednolitym i komplementarnym programem stypendialnym finansowanym z budżetu 6PR. Składa się on z dwunastu rodzajów stypendiów, pogrupowanych w cztery duże kategorie. 
HOST-DRIVEN ACTIONS
projekty przygotowywane są przez instytucje zajmujące się badaniami naukowymi. Zaakceptowane instytucje otrzymują fundusze w ramach 4-letnich kontraktów podpisanych z KE i finansują pobyty naukowców w realizowanych projektach. 
1. Marie Curie Research Training Networks
2. Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training
3. Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge
4. Marie Curie Conferences and Training Courses 

INDIVIDUAL-DRIVEN ACTIONS
projekty przygotowują indywidualni naukowcy we współpracy z wybraną przez siebie instytucją 
1. Marie Curie Intra-European Fellowships
2. Marie Curie Outgoing International Fellowships
3. Marie Curie Incoming International Fellowships 

EXCELLENCE PROMOTION AND RECOGNITION
projekty przygotowują indywidualni naukowcy we współpracy z wybraną przez siebie instytucją
1.Marie Curie Excellence Grants
2. Marie Curie Excellence Awards
3. Marie Curie Chairs 

RETURN AND REINTEGRATION MECHANISMS
1. Marie Curie European Reintegration Grants
2. Marie Curie International Reintegration Grants 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Krajowego Punktu Kontaktowego przy Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki PAN
00-049 Warszawa, ul. Świętokrzyska 21
tel. (22) 828 74 83, fax: (22) 828 53 70
http://www.6pr.pl

Program Leonardo da Vinci II został ustanowiony decyzją nr 389/99/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 26 kwietnia 1999. Jest to największy program wspólnotowy dotyczący doskonalenia procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i dokształcania zawodowego. W tym wspólnotowym programie edukacyjnym uczestniczą państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, państwa Europy Środkowej i Wschodniej stowarzyszone z Unią oraz Cypr, Malta i Turcja.
Program obejmuje okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2006 roku.
Główne zadanie programu - udzielanie wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego.
Cele projektów:
1. Kompetencje - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, co ma ułatwiać dostosowanie do zmieniających się warunków na rynku pracy
2. Jakość - Poprawa jakości i zwiększenie dostępu do kształcenia ustawicznego oraz szkolenia zawodowego umożliwiającego zdobywanie umiejętności i kwalifikacji przez całe życie.
3. Innowacyjność - Promowanie i poszerzanie zakresu innowacji w procesie kształcenia zawodowego, oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości.
Całościowy budżet programu na lata 2000-2006 wynosi 1.150mln euro.
Komponenty programu: projekty pilotażowe, projekty wymian i staży, projekty językowe oraz międzynarodowe sieci instytucji, a także badania i analizy.
Realizacją programu zajmuje się:

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr
Fundusz Współpracy
00-444 Warszawa, ul. Górnośląska 4a
Tel. (22) 625 39 37, 622 19 91, fax: (22) 625 28 05
www.cofund.org.pl/bkkk/plwin/leoninfo.htm
 

Sokrates II jest kontynuacją programu Sokrates przewidzianą na lata 2000-2006. 
Cel programu:
Wspomaganie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, pomoc w podnoszeniu jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadaniem programu jest także rozwijanie poczucia jedności z Europą oraz wspomaganie umiejętności przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych. 

Na finansowanie Sokrates II przeznaczono 1850 milionów euro. 

W strukturze programu SOCRATES - w ramach poszczególnych komponentów - zostały przewidziane możliwości współpracy na wszystkich poziomach i różnych obszarach działalności edukacyjnej:

Komponenty programu:

ERASMUS
adresowany jest do szkolnictwa wyższego; ma na celu rozwój współpracy pomiędzy uczelniami oraz promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez: wymianę nauczycieli akademickich, wymianę studentów, współpracę w zakresie programów nauczania, tworzenie europejskiej sieci współpracy międzyuczelnianej.

COMENIUS
przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez: wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami, placówkami kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także promowanie nauki języków obcych i wzrost świadomości interkulturowej.

LINGUA
ma na celu promowanie nauki języków obcych poprzez podnoszenie poziomu nauczania i uczenia się języków obcych oraz rozszerzanie dostępu do różnych form nauki języków obcych w perspektywie uczenia się przez całe życie

MINERVA
ma na celu wspieranie europejskiej współpracy w zakresie kształcenia otwartego i na odległość oraz stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych (ICT) w edukacji.

GRUNDTVIG
ma na celu podnoszenie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia dorosłych poprzez promowanie europejskiej współpracy między placówkami edukacji dorosłych, podnoszenie kwalifikacji kadry kształcącej dorosłych, promowanie idei "uczenia się przez całe życie".

ARION
ma na celu organizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli administracji oświatowej różnych szczebli zarządzania, które umożliwiają poznawanie systemów edukacyjnych w innych krajach europejskich.

NARIC
ma na celu tworzenie sieci informacyjnej na temat porównywalności i uznawania wykształcenia, w celu określenia równoważności dokumentów.

EURYDICE
ma na celu tworzenie sieci informacyjnej o systemach edukacyjnych, wdrażanych innowacjach, przeprowadzanych reformach oraz głównych kierunkach polityki edukacyjnej w krajach europejskich.

Realizacją programu Sokrates zajmuje się
Krajowa Agencja Programu Socrates
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43
tel.: (22) 629 77 79, 622 34 47, fax: (22) 622 37 10
www.socrates.org.pl
 

Nowe programy edukacyjne Unii Europejskiej
W połowie lipca Komisja Europejska przyjęła propozycje nowych programów wspierających młodzież, edukację, kulturę oraz media na lata 2007 –2013. Programy zastąpią funkcjonujące do tej pory, Sokrates i Leonardo oraz Młodzież i Kultura 2000. 
Komisja Europejska proponuje wprowadzenie czterech nowych programów : 

 • Lifelong Learning ( obejmujący aktualnie programy Sokrates i Leonardo) 
 • Youth in Action 
 • Media 2007 
 • Kultura 2007 
Program Lifelong Learning
Celem nowego programu będzie podnoszenie jakości procesu nauczania i doskonalenia zawodowego. Lifelong Learning obejmie cztery sektorowe programy skoncentrowane na: 
 • edukacja szkolna( Comenius ) 
 • szkolnictwo wyższe ( Erasmus ) 
 • doskonalenie zawodowe ( Leonardo da Vinci ) 
 • edukacja dorosłych ( Grundtvig ) 
Planowany budżet programu ma wynieść około 13,6 mld euro.

Program Youth in Action
Celem Youth in Action jest wsparcie wymiany młodzieży, rozwój wolontariatu oraz współpraca i wymiana z krajami trzecimi, czyli nie należącymi do Unii Europejskiej. Program ma być adresowany do osób w wieku od 13 do 30 lat. Przewidywany budżet dla Youth in Action to 915 mln euro.
Program Kultura 2007
Program będący następcą Kultury 2000 będzie wspierać wymianę i współpracę międzynarodową w zakresie kultury i sztuki. Dofinansowane można uzyskać na projekty artystyczne mające wymiar europejski. W ramach programu dofinansowane zostaną takie działania jak festiwale, wystawy, koncerty, tłumaczenia, konferencje tematyczne itp. Pieniądze można będzie także pozyskać na wsparcie działań artystycznych i kulturalnych młodzieży. Przewidywany budżet programu to 408 mln euro.
Program Media 2007
Program Media 2007 ( łączący Media Plus i media Training ) ma wspierać rozwój sektora audiowizualnego . Wsparcie UE będzie obejmowało szkolenia w zakresie funkcjonowania na rynku audiowizualnym i ułatwienia finansowania produkcji przez MSP, a także wsparcie technik dystrybucyjnych i promocyjnych na rynku audiowizualnym. Planowany budżet programu to 1,55 mld euro.
DOTACJE NA DORADZTWO I INWESTYCJE W SEKTOROWYM PROGRAMIE OPERACYJNYM "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW" 

Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" zawiera najwięcej działań, w których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy. Celem wszystkich działań jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, i ten właśnie fakt należy mieć na uwadze w trakcie poszukiwań źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych lub doradczych. Należy pamiętać, że żadna z dotacji nie zostanie przyznana przedsiębiorcy, który poszukuje środków na działalność bieżącą lub sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań. Przedsiębiorca, który zamierza złożyć wniosek o dotację, musi wykazać się bardzo szczegółowym planem działania (biznes planem), doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz wiedzą na temat oczekiwanych rezultatów, jakie ma przynieść projekt. Biorąc pod uwagę potencjał polskich przedsiębiorców nie należy się obawiać, że z powodu braku pomysłów jakiekolwiek środki z funduszy strukturalnych przeznaczone dla przedsiębiorstw nie zostaną wykorzystane. 

Więcej informacji znajduje się na stronie
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 tel. (022) 661 91 48, fax. (022) 661 91 45
www.mgpips.gov.pl
 

EKOFUNDUSZ 
EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów w celu efektywnego zarządzania środkami finansowymi, pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. EkoFundusz dofinansowuje w formie dotacji i pożyczek przedsięwzięcia mające istotne znaczenie dla ochrony środowiska w Polsce, spełniające także priorytety międzynarodowe w tym zakresie. Zadaniem EkoFunduszu jest także wspieranie transferu dobrych i sprawdzonych zagranicznych technologii środowiskowych na rynek polski, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska. 
Począwszy od 2004 r. EkoFundusz wydatkuje posiadane środki na projekty niekomercyjne. Oznacza to całkowite wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących się wysoką opłacalnością. 
Dotacje EkoFunduszu są przyznawane w ramach pięciu sektorów priorytetowych: 

 • ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji (ochrona powietrza), 
 • ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej (ochrona wód), 
 • ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (ochrona klimatu), 
 • ochrona różnorodności biologicznej, 
 • gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. 


Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
EkoFunduszu
ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa, tel.: (0-22) 621 27 04, fax: (0-22) 629 51 25 
www.ekofundusz.org.pl
 

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Inicjatywa EQUAL jest częścią strategii UE innowacyjnego rozwiązywania problemów nierówności i dyskryminacji na rynku pracy. Ma pomóc wszystkim tym, którzy mają trudności na rynku pracy, lub ograniczony do niego dostęp, ułatwić rozwój przedsiębiorczości i podnieść jakość zatrudnienia, zwiększyć konkurencyjność firm i ich pracowników poprzez wdrażanie nowych technologii i dokształcanie, wyrównać szanse zawodowe kobiet i mężczyzn oraz pomóc w integracji osób starających się o status uchodźcy. Warunkiem udziału w Inicjatywie EQUAL jest przystąpienie do konkursu projektów. Projekt powinien być przygotowany przez kilka instytucji (tzw. Partnerstwa na rzecz Rozwoju), które chcą połączyć środki i działania, aby znaleźć innowacyjne rozwiązanie wybranego przez siebie zagadnienia. Na wdrażanie programu w Polsce w okresie 2004-2008 przewidziano łącznie 133,99 miliony Euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 44,64 miliony Euro z krajowego budżetu. BKKK pełni rolę Krajowe Struktury Wsparcia.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 tel. (022) 661 91 48, fax. (022) 661 91 45
www.mgpips.gov.pl
 

Program Youth 
(Młodzież) wspiera integrację społeczną ludzi młodych w wieku od 15 do 25 lat. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie międzynarodowych wymian młodzieży oraz młodzieżowych inicjatyw lokalnych. Ciekawą propozycją programu jest możliwość pracy w charakterze wolontariusza w innym kraju należącym do UE. Program Młodzież wspiera walkę z rasizmem i ksenofobią oraz działania na rzecz lepszego poznania różnorodności wspólnej kultury europejskiej i naszego wspólnego dziedzictwa. 

Z programu mogą korzystać organizacje młodzieżowe, osoby pracujące z młodzieżą, władze lokalne, organizacje pozarządowe.
Program składa się z kilku komponentów 

 • Akcja 1 - Młodzież dla Europy wymiana młodzieży 
 • Akcja 2 - Wolontariat Europejski zaangażowanie młodzieży do nieodpłatnej pracy na rzecz społeczeństwa wyłącznie projekty realizowane przez organizacje "non-profit" 
 • Akcja 3 - Inicjatywy Młodzieżowe wspieranie finansowe projektów organizowanych przez młodych ludzi 
 • Akcja 4 - Wspólne Działania projekty na szczeblu lokalnym i regionalnym informujące o możliwościach oferowanych przez programy wspólnotowe 
 • Akcja 5 - Działania wspierające (szkolenie i współdziałanie osób zaangażowanych w politykę młodzieżową tworzenie i rozwój sieci informacyjnych dla młodzieży).


Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.youth.org.pl
 

MEDIA PLUS 
program Unii Europejskiej adresowany do przedsiębiorstw z sektora audiowizualnego

Program Media Plus jest jednym z elementów polityki audiowizualnej Unii. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie europejskiego przemysłu audiowizualnego, nie tylko poprzez system zwrotnych i bezzwrotnych pożyczek finansowych, ale przede wszystkim poprzez tworzenie warunków do działań koprodukcyjnych, wspólnych inicjatyw, wymiany intelektualnej i handlowej, rozwój dystrybucji, oraz promocję twórczości europejskiej. 

Misją programu jest zachęcanie do tworzenia, dystrybucji i rozpowszechniania europejskich dzieł audiowizualnych na terenie Wspólnoty i poza jej granicami. Celem programu jest podniesienie konkurencyjności europejskiego przemysłu filmowego.

Sektor audiowizualny jest jednym z najintensywniej rozwijających się obszarów, a jego znacznie wykracza poza sferę kultury. Tak dynamiczny rozwój w znacznej mierze jest zasługą nowych technologii, dlatego też w Programie Media ogromny nacisk położony został na rozwój nowych technologii, dygitalizację i promocję europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Media Plus zaplanowano na lata 2001-2005, z budżetem 400 mln Euro, przeznaczonym na dofinansowywanie kilku podstawowych dziedzin: szkoleń, devolopmentu, dystrybucji i promocji.
Na szkolenia przeznaczono 50 mln. Euro, na szeroko rozumiany development, dystrybucję i promocję 350 mln. (development - 70 mln., dystrybucja - 201 mln., promocja - 29,75 mln, koszty administracyjne - 31,5 mln.).

System przyznawania dotacji:

 • wsparcie dla niezależnych przedsiębiorstw sektora audiowizualnego na organizację szkoleń dla profesjonalistów w zakresie: nowych technologii, handlu, aspektów prawnych, finansowych, zarządzania projektami, technik pisania scenariuszy 
 • dofinansowanie właściwego developmentu audiowizualnego czyli tzw. przedprodukcji obejmującej zakup praw autorskich, dokumentację, scenariusz, przygotowanie budżetu i planów produkcji, włącznie z obsadą oraz pozyskanie lub wskazanie partnerów (finansowych, produkcyjnych)
Program skierowany do niezależnych producentów filmowych.

Więcej na stronie internetowej:
www.fundusze.ukie.gov.pl

VI  Program Ramowy Unii Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego oraz Prezentacji wspomagający Tworzenie Europejskich Obszarów Badawczych oraz Innowacje (2002-2006)

Celem programów ramowych, w tym także i 6.PR, jest współfinasowanie przez Komisję Europejską oraz grupę instytucji zwaną konsorcjum, prac badawczych, prezentacji osiągniętych rezultatów oraz działań im towarzyszących na poziomie europejskim.

W 6.PR mogą wziąć udział:

 • Każda osoba prawna, uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), stowarzyszenia oraz związki grupujące firmy poszczególnych branż, izby itp., 
 • Instytucje z krajów członków Unii Europejskiej, 
 • Instytucje z krajów stowarzyszonych, 
 • Instytucje z krajów trzecich (tzn. nie należących do dwóch powyższych grup) na specjalnych warunkach, 
 • Europejskie organizacje badawcze (np. CERN, ESA, EMBO itp.), 
 • Instytucje spoza Europy na specjalnych warunkach.
Całkowity budżet 6.PR to 17,5 mld euro. Składa się nań 3.9% budżetu UE oraz ok. 6% budżetu na badania z sektora publicznego, co stanowi o 2,54 mld euro więcej niż w kończącym się w tym roku 5. Programie Ramowym UE.

Więcej informacji na stronie:
www.6pr.pl

Inicjatywy Wspólnotowe to programy pomocy bezzwrotnej, finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych, skierowane do określonych środowisk i grup społecznych jedynie państw członkowskich Unii Europejskiej.

EQUAL
Głównym celem programu EQUAL jest zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (zwłaszcza między kobietami a mężczyznami) oraz integracja społeczna i zawodowa imigrantów. 
EQUAL 2000-2006 jest kontynuacją programów: ADAPT i EMPLOYMENT realizowanych w latach 1994-1999. Środki finansowe wykorzystywane w ramach tego programu pochodzą z zasobów Europejskiego Funduszu Socjalnego. Na jego realizację w latach 2000-2006 przeznaczono 2.847 mln euro. Środki te podzielono między państwa członkowskie uwzględniając poziom zatrudnienia, poziom biedy, dyskryminację płciową w dostępie do rynku pracy i liczbę ubiegających się o azyl w każdym z tych państw.

INTERREG III
INTERREG III to program Unii Europejskiej dotyczący wzmacniania współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej, oraz mający służyć zrównoważonemu rozwojowi oraz integracji całego terytorium UE. Realizowany w latach 2000-2006 program INTERREG III stanowi kontynuację i rozszerzenie inicjatywy INTERREG II z okresu 1994-1999. W ramach INTERREG III kładzie się nacisk na współpracę z regionami granicznymi krajów kandydujących do Unii Europejskiej oraz z krajami korzystającymi ze wsparcia PHARE (Europa Środkowa), TACIS (kraje byłego ZSRR) i MEDA (kraje śródziemnomorskie i Bliski Wschód). Program nie finansuje bezpośrednio inicjatyw w państwach kandydujących. INTERREG III jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Środki przeznaczone na jego wykonanie w okresie 2000-2006 wynoszą 4875 mln euro.

URBAN
Program URBAN działa w ramach projektów mających na celu rozwój infrastruktury miast europejskich powyżej 100 000 mieszkańców. Wnioski o pomoc w ramach programu mogą składać: władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy. 
Strefy miejskie ubiegające się o pomoc z programu URBAN II muszą spełniać co najmniej trzy z wymienionych warunków: 

 • wysoka stopa bezrobocia 
 • mała aktywność ekonomiczna 
 • wysoki stopień biedy 
 • konieczność rekonwersji wynikającej z trudności ekonomicznych i socjalnych 
 • duża liczba imigrantów, mniejszości etnicznych 
 • niski poziom edukacji 
 • wysoka przestępczość 
 • zdegradowane środowisko 
Program jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na jego realizację w latach 2000-2006 przeznaczono 700 mln euro.

LEADER +
LEADER + to unijny program wspomagający wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. Jest on kontynuacją i rozwinięciem programu LEADER II (1994-1999). 
Program jest finansowany przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 
Środki przewidziane na jego realizację w okresie 2000-2006 wynoszą 2020 mln euro.

Więcej na stronach internetowych:
www.mgpips.gov.pl
www.fs.ngo.plPOWRÓT