V. FACHOWOŚĆ

Zgodnie z zasadą fachowości, w instytucjach lokalnych zadania realizowane są przez osoby kompetentne, potrafiące w efektywny sposób wykorzystać gminne zasoby dla realizacji celów publicznych oraz coraz lepszej obsługi mieszkańców. Gmina fachowa wypracowuje metody stałej, systemowej poprawy swojego funkcjonowania dążąc do coraz lepszego spełniania oczekiwań swoich klientów. 

(5.1.) Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna: Hanna Sitkowska

Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacji kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. 
 

.
PRZEJRZYSTA  POLSKA