G o s p o d a r k a
.
WYKAZ WOLSZTYŃSKICH FIRM I INSTYTUCJI
K   L   I   K   N   I   J
INFORMACJE  O  PRZETARGACH
K   L   I   K   N   I   J
.
OFERTA INWESTYCYJNA
FILM O WOLSZTYNIE
wmv 2,2 MB, 3m10sek
.
W gminie Wolsztyn w ostatnim okresie podjęto szereg inwestycji, o rozmiarze których świadczą chociażby sumy pieniędzy wydatkowane na ten cel. W 1998 roku na inwestycje wydano 3.993.000 zł, w roku 1999 - 5.712.700 zł, a w roku 2000 - 5.517.500 zł. Zaznaczyć należy, iż znaczną część tych sum stanowią kwoty, które przeznaczono na inwestycje związane z ochroną środowiska. W roku 1998 w ochronę środowiska zainwestowano 2.432.500 zł, w 1999 r. - 2.170.000 zł, a w 2000 r. - 1.254.800 zł. 24 października 2003 została oddana do użytku "największa budowa przełomu wieków, a właściwie największa inwestycja po II wojnie światowej w naszej gminie." Chodzi oczywiście o rozbudowę i modernizacje gminnej oczyszczalni ścieków.Podejmowane przez władze gminne działania inwestycyjne, głównie w zakresie ochrony środowiska, oraz odnoszone na tym polu sukcesy zyskują uznanie w oczach gości zarówno z kraju jak i z zagranicy. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w siódmej edycji Konkursu Promocyjnego HIT 2000, organizowanego w Wielkopolsce od 1994 roku, gmina Wolsztyn znalazła się w gronie laureatów zdobywając wyróżnienie za działania ekologiczne i edukacyjne oraz wiele innych nagród. Istotnym faktem jest to, iż realizowane inwestycje podwyższają atrakcyjność inwestycyjną naszego regionu. Coraz więcej inwestorów decyduje się na związanie swoich interesów z gminą i miastem Wolsztyn. Dodatkową zachętą dla inwestorów jest przychylność władz lokalnych, która przejawia się m.in. poprzez wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców. W efekcie coraz więcej firm i przedsiębiorstw decyduje się na działalność w dogodnych warunkach stwarzanych przez gminę Wolsztyn.
Lacpol
Arex
Gorgiel
Groclin
-
Przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 1998-2003
W 1990 roku, nowo powstały samorząd zastał lokalne środowisko w stanie dużego zaniedbania. Uporządkowania wymagała zarówno gospodarka wodno-ściekowa jak i odpadowa, należało też jak najszybciej zmniejszyć emisję pyłów do atmosfery. Nie można było zapomnieć o pozostałej infrastrukturze, stanowiącej podstawy funkcjonowania lokalnej gospodarki i poprawy warunków życia miejscowej ludności. W miarę możliwości finansowych rozpoczęto więc wówczas działania na kilku frontach. Kolejne samorządy (kadencje 1990-94 i 1994-98) przyjęły określone priorytety działań i związane z tym programy realizacyjne w szczególności w zakresie zwodociągowania i zgazyfikowania gminy, uporządkowania gospodarki ściekowej i odpadowej, rozbudowy budownictwa komunalnego i obiektów sportowych oraz rozbudowy sieci dróg lokalnych. Obecne władze zdecydowały się kontynuować przyjęty kierunek działań i to na bardzo dużą skalę, przyjmując zasadę inwestowania w pierwszym rzędzie tam, gdzie możliwe jest pozyskanie preferencyjnych środków pozabudżetowych. Trzeba w tym miejscu dodać, że znacząco zmniejszyły się możliwości samorządu w zakresie inwestowania w ramach własnych środków. Mimo to podjęto decyzję o realizacji najważniejszej dla gminy, ale zarazem najdroższej w historii inwestycji, t.j. II etapu rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków za kwotę ponad 12 mln zł. Na sfinansowanie przedsięwzięcia udało się w całości pozyskać środki pozabudżetowe w postaci preferencyjnej (oprocentowanie 0,1 s.r.w., spłata do 2011 r.) i częściowo umarzalnej pożyczki i 10% dotacji z NFOŚiGW  oraz preferencyjnej i w 30% umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. Zakończenie prac spowodowało zwiększenie przepustowości oczyszczalni o dodatkowe 3000 m3 ścieków/d , a tym samym nie tylko umożliwia podłączenie wszystkich miejscowości z terenu gminy, ale również tworzy odpowiednią rezerwę umożliwiającą wzrost aktywizacji gospodarczej gminy. Powyższe działania wymusiły konieczność przyspieszenia tempa rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminnych, na co w okresie obecnej kadencji wydano niebagatelną kwotę 7,7 mln zł, z czego 5,0 mln zł pozyskano ze źródeł pozabudżetowych, pozostałe zaś środki pochodzą z licznych nagród ekologicznych uzyskanych w tym okresie przez gminę (prawie 1,0 mln zł)  oraz umorzeń zaciągniętych wcześniej pożyczek preferencyjnych. Dzięki temu udało się skanalizować kilka miejscowości przyległych do Wolsztyna (Niałek Wielki, Stary Widzim, Berzyna, Powodowo, Wroniawy - na ukończeniu) oraz rozpocząć kanalizację we wsiach Kębłowo, Obra i Chorzemin. W zakresie gospodarki wodnej sfinalizowano podjęte wcześniej działania w tym zakresie doprowadzając do zwodociągowania wsi Adamowo, Kębłowo, Nowe Tłoki oraz Gościeszyn-Błocko. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadową, już w drugiej połowie lat 80-tych wiadomo było, że podstawowym problemem gminy jest kompleksowa organizacja właściwej utylizacji nieczystości stałych. Pierwszy krok w całym szeregu działań dotyczących uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy Wolsztyn uczyniły poprzednie samorządy budując nowoczesne składowisko odpadów w Powodowie i obejmując zorganizowanym wywozem odpadów całą gminę. 1 kwietnia 2001 roku na terenie całej gminy Wolsztyn wprowadzono obowiązek segregowania odpadów w zakresie : makulatura, szkło, plastiki, złom. W tym celu na terenie całej gminy utworzono 101 punktów (44 punkty na terenie miasta i 57 punktów na terenie wsi gminnych), w których ustawiono zespoły czterech pojemników - w różnych kolorach - do gromadzenia wysegregowanych odpadów. To kosztowne przedsięwzięcie (ponad 500 tys. zł) w większości zostało sfinansowane z różnorakich funduszy ekologicznych. Bazując na rozbudowanej wcześniej sieci gazowej oraz możliwości uzyskania 50% dotacji z WFOŚiGW, zmodernizowano kilka najbardziej uciążliwych dla środowiska dużych kotłowni szkolnych. Dzięki dofinansowaniu z UKFiS (30%) udało się sfinalizować budowę dwóch wiejskich sal sportowych w Kębłowie i Świętnie (4,8 mln zł) oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym rozpocząć bardzo ważną dla Wolsztyna inwestycję budowy miejskiej sali sportowej (6,0 mln zł).Mimo trudności finansowych, zainwestowano ponad 1,5 mln zł na zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych i stworzenie warunków rozbudowy budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrojenie terenów zainwestowania. Najwięcej zaległości, jak z pewnością większość gmin w Polsce, istnieje w zakresie drogownictwa, choć w okresie ostatnich czterech lat na budowę i modernizację dróg gminnych wydano około 3,7 mln zł . W kwocie tej 165 tys. zł stanowiła partcypacja w budowie drogi obwodowej miasta Wolsztyna, którą po wielu latach różnorakich działań udało się sfinalizować ze środków funduszu PHARE, a tym samym rozwiązać bardzo ważny dla ludności i lokalnej gospodarki problem komunikacyjny.
Z perspektywy minionych czterech lat można stwierdzić, że przyjęta zasada inwestowania w pierwszej kolejności tam, gdzie można uzyskać środki pozabudżetowe pozwoliła na realizację wyjątkowo dużej ilości strategicznych dla gminy inwestycji , czego wskaźnikiem niech będzie fakt, że przy prawie 40 mln zł wydanych w tym czasie na inwestycje, 23,5 mln zł stanowią środki pozabużetowe.
-
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zrealizowane przedsięwzięcie polegało na budowie nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 6000 m3/dobę, która przejmie ścieki z terenu całej gminy Wolsztyn. Zaprojektowano centralną oczyszczalnię ścieków , która pracować będzie w układzie trzystopniowego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków zgodnie z tendencjami światowymi ujmującymi biologiczną defosfatację, denitryfikację i nitryfikację z chemicznym strącaniem fosforu oraz częściową tlenową stabilizację osadu. Technologia zagwarantuje  usunięcie ze ścieków związków azotu i fosforu oraz sprawność wg norm UE. 

Głównymi celami przedsięwzięcia są:

  • wyeliminowanie zanieczyszczeń wód gruntowych i naturalnych terenu gminy w związku z odbiorem ścieków z terenu całej gminy,
  • zabezpieczenie stanu sanitarnego miejsko - gminnego ujęcia wody podziemnej we Wroniawach, zasilającego prawie całą gminę,
  • ochrona strefy chronionego krajobrazu,
  • poprawa warunków sanitarnych miasta i wyeliminowanie zagrożenia bakteriologicznego poprzez likwidację lagun osadowych.
Projekt ciągu technologicznego zakłada nastepujący przebieg procesu oczyszczania ścieków:
1. Ścieki surowe z miasta i gminy doprowadzone są systemem kanalizacji do przepompowni głównej skąd po przejściu rurociągiem tłocznym przez komorę rozprężną są oczyszczane mechanicznie na piaskowniku.
2. Na istniejącym osadniku Imhoffa zostanie wytrącony osad wstępny, skąd trafi na ścieżkę osadową..
3. oczyszczanie biologiczne przebiegać będzie w komorze biologicznej defosfatacji, komorze napowietrzania osadu czynnego ( procesy nitryfikacji i denitryfikacji ) i osadniku wtórnym ( oddzielnie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków ).
4. Ostatnim etapem oczyszczania jest ścieżka osadowa ( odwodnienie i higienizacja osadów ściekowych ),
5. Oczyszczone ścieki odpływają kanałem odpływowym do rzeki Dojcy.
 
Realizację I etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków związanego ze ścieżką osadową wykonano w okresie od czerwca 1998r. do  września 1999r. Sumaryczny koszt powyższego etapu wyniósł 2.850.000 zł. Na inwestycję gmina pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu , Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na inwestycję będą przeznaczone środki finansowe pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (70 %), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz budżetu gminy. Wartość całkowita obiektu wynosi ca 15.000.000 zł. [więcej]
-
Ważniejsze nagrody, głównie za prowadzone inwestycje proekologiczne zdobyte przez Gminę Wolsztyn:

1994 r. - wyróżnienie krajowe w Ogólnopolskim Konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce, zorganizowanym pod patronatem prezydenta RP - Lecha Wałęsy,
1999 r. - nagroda w wysokości 400 tys. zł w III Edycji konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2000 r. - nagroda 20 tys. zł w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" za projekt "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadowej na terenie gminy Wolsztyn. Wprowadzenie programu pilotażowego - segregacja odpadów u źródła",
2000 r. - wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez samorząd Województwa Wielkopolskiego "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" za projekt: Książka - "Przyroda Ziemi Wolsztyńskiej"
2000 r. - zdobycie tytułu "Wielkopolski HIT 2000", co daje prawo starań o tarczę herbową EUROPEAN NOBILITY w kategorii "EKOLOGIA" - luty 2001
2001 r. - nagroda w drugiej edycji konkursu na najlepiej rozwiązaną gospodrkę wodno -  ściekową na terenach wiejskich.
2001 r. - nagroda w IV edycji "Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich".
2002 r. - laureat Konkursu Ekologicznego "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU" pod patronatem honorowym prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 
2003 r.  - laureat I edycji Wielkiego Konkursu  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. "Nasza Gmina w Europie". - Nagroda 400.000 PLN
2004 r. - przedłużenie tytułu w kategorii "Gmina Przyjazna Środowisku" - Konkurs Ekologiczny "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU" pod patronatem honorowym prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. 

-
Wolsztyński samorząd od dziesięciu lat realizuje szeroki proekologiczny program inwestycyjny, który obejmuje gospodarkę ściekami i odpadami, ochronę atmosfery oraz oszczędności w zakresie zasobów naturalnych.W latach 1991-2000 wybudowano 40 kilometrowy system kolektorów sanitarnych i 11 przepompowni lokalnych, co  wyeliminowało niemal całkowicie źródła zanieczyszczeń ściekowych dla wolsztyńskich jezior. Znaczne środki finansowe przeznaczono na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków. Od 1991 roku trwa systematyczna gazyfikacja, tak, iż sieć gazowa liczy już 91 km i obejmuje 85% gminy. Dzięki temu do atmosfery trafia coraz mniej szkodliwych zanieczyszczeń.
Realizując program racjonalnej gospodarki odpadami stałymi w 1992 roku w pobliskim Powodowie uruchomiono nowe składowisko odpadów komunalnych, odpowiadające standardom europejskim. W 1997 roku w referendum mieszkańcy gminy wyrazili zgodę na samoopodatkowanie się na rzecz finansowania wywozu odpadów komunalnych z posesji. Wszystko to przyczyniło się do niemal całkowitej likwidacji "dzikich" wysypisk śmieci. Wkrótce wysypisko w Powodowie zostało rozbudowane, a dzięki zastosowaniu kompaktora do zagęszczania odpadów jego pojemność użytkowa zwiększyła się o 40%.Od 1 kwietnia 2001 r. na terenie całej gminy wprowadzono zaawansowany program segregacji odpadów.
W ramach proekologicznej strategii rozwoju gminy Wolsztyn mieści się także wymiana dotychczasowych źródeł oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne, co powinno zaowocować zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej o około 50-60%.
Troska o ekologię znajduje swój wyraz nie tylko w inwestycjach komunalnych. Jej przejawem jest także edukacja proekologiczna społeczności gminy Wolsztyn. Jednym z wielu przykładów działań edukacyjnych jest wydana z inicjatywy Zarządu Miejskiego książka "Przyroda Ziemi Wolsztyńskiej" autorstwa Eleonory Mikołajczak, miejskiego inspektora ds. ochrony środowiska.
Działania podejmowane przez gminy Wolsztyn w zakresie inwestycji ekologicznych i edukacji zgłoszone zostały do Konkursu Promocyjnego HIT2000. Udział w konkursie zakończył się dużym sukcesem gminy Wolsztyn, która znalazła się wśród jego laureatów.
 
-
 O F E R T A   I N W E S T Y C Y J N A  -  KLIKNIJ
-
Gmina Wolsztyn położona jest na zachodnim skraju województwa wielkopolskiego, około 70-85 km na południowy-zachód od Poznania. Graniczy z gminami: Siedlec, Nowy Tomyśl, Rakoniewice i Przemęt, wchodzącymi w skład woj. wielkopolskiego oraz gminami: Sława, Kolsko, Kargowa i Babimost, należącymi do woj. lubuskiego. Gmina Wolsztyn jest podstawową jednostką przestrzenną w województwie wielkopolskim a miasto Wolsztyn znaczącą jednostką w układzie ziemskiego powiatu wolsztyńskiego. Miasto Wolsztyn jest lokalnym ośrodkiem rozwoju o charakterze przemysłowo-usługowym z bogatym potencjałem demograficznym, znaczącym potencjałem ekonomicznym i silnymi tradycjami kulturalnymi. Gmina Wolsztyn z uwagi na walory środowiska przyrodniczego, atrakcyjną rzeźbę terenu, liczne - jeziora, kompleksy leśne jest obszarem niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo. Miasto i gmina posiadają znaczny potencjał rozwoju zarówno w dziedzinie gospodarki, usług i turystyki, jak i jakości życia mieszkańców. Miasto wraz z bogatym zapleczem przestrzeni wiejskiej ma dalsze szanse rozwoju w kierunku umacniania i aktywizacji swych dotychczasowych funkcji: działalności gospodarczej, rolnictwa, obsługi rolnictwa i ludności, mieszkalnictwa, turystyki i wypoczynku. Miasto Wolsztyn jest ważnym ośrodkiem komunikacji drogowej i kolejowej w kierunku Poznań - Zielona Góra i kierunkach o znaczeniu regionalnym.

Sieć transportowa

Przez miasto i gminę przebiega: jedna droga krajowa nr 32 (Poznań) Stęszew - Grodzisk - Wolsztyn - Sulechów, 5 dróg wojewódzkich oraz 18 dróg powiatowych.Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego w Wolsztynie jest droga krajowa nr 32 stanowiąca połączenie Poznania i drogi krajowej nr 5 (E-261) Poznań - Wrocław z drogą krajową nr 3 (E-65) Szczecin - Zielona Góra. 
Miasto i gmina posiada dobre połączenie względem planowanej autostrady A-2 Świecko - Poznań - Warszawa oraz planowanej autostrady A3 Szczecin - Zielona Góra - Legnica.

Komunikacja kolejowa

Przez gminę Wolsztyn przebiegają linie kolejowe: Leszno - Wolsztyn - Zbąszynek (linia drugorzędna), Poznań - Grodzisk - Wolsztyn - Sulechów (linia drugorzędna) oraz Wolsztyn - Kolsko - Konotop - Nowa Sól (linia znaczenia miejscowego).

Zaopatrzenie w mediaGmina Wolsztyn charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania. Położono duży nacisk na ochronę środowiska, przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu w mieście Wolsztynie oraz trzech sąsiadujących wsiach: Karpicku, Widzimiu Starym, Niałku Wielkim pobudowano system kanalizacji sanitarnej oraz dwie oczyszczalnie ścieków.  Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy jest nowa, w dobrym stanie technicznym i posiada odpowiednią przepustowość.

Powiązania infrastrukturalne

Przez  obszar gminy przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia WN-110 kV relacji Wolsztyn - Sulechów oraz tej samej mocy sieć relacji Żukowice - Wolsztyn - Sulechów. Linie te są istotnym elementem Krajowej Sieci Przesyłowej i umożliwiają zaopatrzenie w energię odbiorców bytowo komunalnych i przemysłowych na terenie gminy. Ponadto przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia.

Tereny rozwojowe gminy

Tereny przeznaczone pod rozwój przestrzenny położone są na obszarach częściowo zainwestowanych, choć nie w pełni wykorzystanych (niska intensywność), wymagających często przekształceń, modernizacji i rehabilitacji. Zaletą tych terenów jest istniejąca infrastruktura techniczna, drogi dojazdowe, jak i atrakcyjne położenie. Miasto w układzie planistycznym łącznie z terenami rozwojowymi położonymi na obszarach sąsiadujących wsi, stanowi wyróżniającą się jednostkę urbanistyczną.
.
Z N I Ż K I   D L A   I N W E S T O R Ó W

Na terenie Gminy Wolsztyn obowiązują uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości:

U C H W A Ł A    N R  XIII/102/2003
RADY  MIEJSKIEJ  W  WOLSZTYNIE
Z DNIA  5 GRUDNIA 2003 ROKU 

w sprawie: zwolnień od  podatku  od  nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001  roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami) 
uchwala się co następuje:

2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości na  okres dwóch lat  grunty, budynki ich części oraz budowle nowo wybudowane lub nabyte w drodze kupna i wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej skutkującej powstaniem: 

  • w pierwszym roku działalności  co najmniej 50 nowych miejsc pracy, z czego minimum 25 miejsc zostanie przeznaczonych dla kandydatów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub absolwentów z terenu miasta i gminy Wolsztyn 
  • w drugim roku działalności co najmniej 150 nowych miejsc pracy, z czego  minimum 75 osób będą stanowili mieszkańcy miasta i gminy Wolsztyn
3.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres jednego roku nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

4.  Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 i 3 mają zastosowanie do gruntów, budynków lub ich części i budowli nowo wybudowanych lub nabytych w drodze kupna w roku 2003 i w latach następnych 
 

-

UM WOLSZTYN 2004