GOSPODARKA   ŚCIEKAMI  W  MIEŚCIE  I  GMINIE  WOLSZTYN
-
Atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe, a przede wszystkim dwa wolsztyńskie jeziora, stanowią od wielu lat podstawę rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy Wolsztyn. Niestety, wieloletnie zaniedbania, szczególnie w zakresie gospodarki ściekowej  spowodowały, że te chlubne tradycje zostały poważnie zagrożone. 
W związku z tym , od początku istnienia samorządów prowadzone były prace związane z rozbudową kolektorów sanitarnych na terenie miasta Wolsztyna oraz przyległych wsi: Karpicko , Niałek Wielki, Stary Widzim, Berzyna . Jak dotąd wykonano łącznie ok. 40 km kolektorów i  9 przepompowni. 
W styczniu 1997 roku, Rada Miejska w Wolsztynie - uchwałą nr XXVIII/228/97 - przyjęła do realizacji docelowy program gospodarki ściekowej gminy Wolsztyn, który obejmował m.in. rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków (dotychczas zakończono prace związane z I etapem rozbudowy - tzw. "ścieżkę osadową"), rozbudowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz wykorzystanie rezerwy na oczyszczalni ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie. Załącznikiem do uchwały są opracowania: "Gospodarka Ściekowa Gminy Wolsztyn. Program Ogólny" oraz "Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolsztynie". Wdrożenie programu ma na celu:

 
 • wyeliminowanie zanieczyszczeń gruntowych i naturalnych powodowanych przez nieszczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków, wylewanie ścieków w miejsca niedozwolone (lasy, pola uprawne, rowy melioracyjne), nielegalne podłączenia ścieków sanitarnych do kolektorów deszczowych itd.,
 • zabezpieczenie stanu sanitarnego miejsko-gminnego ujęcia wody podziemnej we Wroniawach - obecny stan sanitarny wsi przyległej do ujęcia powoduje stałe zagrożenie dla jakości wód podziemnych czerpanych z ujęcia (opracowanie z 1995 roku: "Strefa ochrony sanitarnej ujęcia wody we Wroniawach" - Zakład Hydrogeologii pod kier. Prof. Górskiego - UAM Poznań),
 • doprowadzenie do I klasy czystości wód jezior : Wolsztyńskiego, Berzyńskiego, Krutla, Święte, Rudzieńskie i innych z terenu gminy,
 • powrót do wieloletnich tradycji turystyczno-wypoczynkowych miasta i gminy w związku ze stale zwiększającą się ilością turystów polskich i zagranicznych odwiedzających Wolsztyn i jego okolice,
 • umożliwienie rozbudowy infrastruktury zaplecza sanitarnego dla licznych turystów zagranicznych i krajowych odwiedzających jedyne w Polsce Muzeum Starych Parowozów oraz Muzeum Dr R.Kocha ,
 • zasilenie budżetu gminy opłatami za korzystanie z urządzeń gospodarki ściekowej i wpływami z turystyki,
 • poprawę jakości wód zlewni Obrzycy (Rudno, Wilcze), na której znajduje się powierzchniowe ujęcie wody pitnej dla Zielonej Góry,
 • zaktywizowanie potencjału ekonomicznego gminy w aspekcie inwestycji budowlanej,
 • uzbrojenie terenów przemysłowo-składowych zorganizowanych przez gminę z myślą o przyciągnięciu inwestorów z kapitałem zagranicznym,
 • wykorzystanie możliwości wspólnego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów pościekowych z istniejącą oczyszczalnią w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie. 


Przyjęto założenie, że ścieki z terenu całej gminy trafią na jedną z dwóch istniejących w Wolsztynie oczyszczalni :

 • gminną oczyszczalnię ścieków, która po rozbudowie osiągnie przepustowość 6000 m3/d,
 • oczyszczalnię OSM, zdolną przyjąć dodatkowo 2000 m3/d (istniejąca rezerwa stanowi zabezpieczenie w przypadku powstania dodatkowych zakładów produkcyjnych na wsi).
W odniesieniu do poszczególnych wsi zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Przepompownie główne, realizowane w pierwszej kolejności, stanowić będą początkowo punkty zlewne ścieków w każdej wsi, z których ścieki tłoczone będą na jedną z oczyszczalni. Docelowo punkty te będą pełniły funkcje studni zbiorczych integralnych systemów kanalizacyjnych dla poszczególnych wsi. Działalność w zakresie gospodarki ściekowej  nie ogranicza się jedynie do inwestycji, gdyż największym problemem było wyegzekwowanie od mieszkańców dokonywania podłączeń do istniejących już kanałów, co wykonano wykorzystując początkowo drogę administracyjną, tzn. wydając setki decyzji zobowiązujących właścicieli posesji do wykonywania przyłączy w określonych (maksymalnie półrocznych) terminach. 
W grudniu 1997 roku Rada Miejska w Wolsztynie podjęła bardzo ważną uchwałę w sprawie zasad postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn, gdzie wprowadzono m.in. obowiązek podłączenia się do ulicznej kanalizacji sanitarnej w ciągu 6 miesięcy od momentu oddania jej do eksploatacji.

Wszystkie te działania przyniosły określony skutek w postaci osiągnięcia przez wody jeziora Wolsztyńskiego II klasy czystości (wychodząc z kategorii wód pozaklasowych), a tym samym dopuszczenia ich do celów kąpielowych. Kolejnym krokiem w tym zakresie będzie odmulenie dna jeziora Wolsztyńskiego, nad czym prowadzone są już prace przygotowawcze. W 1996 roku prof. Konstanty Lossow sporządził ekspertyzę pt. "Możliwości i uwarunkowania rekultywacji jeziora Wolsztyńskiego", gdzie autor zaproponował mechaniczne usuniecie osadów dennych zalegających w niecce jeziornej miejscami do grubości ponad 8 m. W tym samym roku prof. Lossow opracował harmonogram prac rekultywacyjnych m.in. beznakładowych w postaci spiętrzenia wód zbiornika o 20-30 cm (wykonano) i utrzymania tego poziomu. Jednocześnie zaproponował wykonanie badań osadów pod kątem wykorzystania ich w przyszłości w rolnictwie. W 1997 roku sporządzono operat - sprawozdanie z badań osadów dennych niecki jeziornej (wykonawca - GEOPROJEKT Zielona Góra). 
Od 1997 roku Urząd Miejski finansuje badania dopływów do jez.Wolsztyńskiego pod względem składu fizyko-chemicznego. Niestety, bardzo wysokie koszty tej metody rekultywacji uniemożliwiły jak dotąd rozpoczęcie prac rekultywacyjnych. 

-
[ p o w r ó t ]

UM Wolsztyn 2003