W s p ó ł p r a c a
-
W Unii Europejskiej bardzo ważnym czynnikiem wydaje się być wzajemne zrozumienie i poszanowanie wszystkich społeczności mających tworzyć jedną, wspólną Europę.  Aby to osiągnąć nie wystarczą tylko wzajemne zapewnienia i deklaracje składane przez przywódców państw, ale konieczne jest ich urzeczywistnienie przez zwykłych obywateli. Służyć temu mogą kontakty międzynarodowe, jakie nawiązują społeczności lokalne. Polskie samorządy gminne i powiatowe mogą w ten sposób włączyć się aktywnie w proces integracji, przyczynić się do zbliżenia obywateli różnych państw oraz przełamać wszelkie nieprzychylne nam stereotypy. Przykładem tego mogą być wszelkie kontakty międzynarodowe jakie Wolsztyn utrzymuje ze swoimi zaprzyjaźnionymi miastami. Podczas zorganizowanej w Wolsztynie 20 października 2000 roku, pod patronatem Premiera RP, Jerzego Buzka, konferencji międzynarodowej, pt. "Polska - Niemcy, Tradycje i Przyszłość" poseł i zarazem szef Euroregionu "Szprewa Nysa Bóbr" Czesław Fiedorowicz stwierdził, iż "inicjatywy współpracy podejmowane przez samorządy lokalne wyprzedzają regulacje unijne, a Bruksela często za nimi po prostu nie nadąża." 
Międzynarodowa współpraca, jaką prowadzi Wolsztyn ma już ponad dziesięcioletnią tradycję. Zapoczątkowana wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce i pojawieniem się samorządów lokalnych na początku lat dziewięćdziesiątych obejmuje swym działaniem szeroki wachlarz dziedzin, poczynając od kontaktów urzędników poprzez wymianę młodzieży, a kończąc chociażby na wspólnych kontaktach różnych podmiotów gospodarczych. 
Bliskość Wolsztyna do zachodniej granicy państwa nie pozostaje bez znaczenia dla wyboru zaprzyjaźnionych miast. Najbliższym z nich jest położone w Republice Federalnej Niemiec miasto Lübben, z którym Wolsztyn utrzymuje najściślejszą współpracę. Jednak społeczność Wolsztyna nie ograniczyła swych działań odnośnie współpracy z bliźniaczymi miastami tylko do Lübben. Wymienić należy tu również także pozostałe miasta, z którymi utrzymujemy kontakty, a są nimi: Domont we Francji, Maasbree w Holandii oraz Bad Bevensen i Neunkirchen w Niemczech. 
-
Lübben

[ k l i k n i j ]
Domont

[ k l i k n i j ]
Maasbree

[ k l i k n i j ]
Neunkirchen

[ k l i k n i j ]
Bad Bevensen

[ k l i k n i j ]
-
 I N N E   K O N T A K T Y 
-
Oprócz wyżej opisanych kontaktów międzynarodowych wymienić można jeszcze inne. Tak oto od 1994 roku w ramach współpracy sportowców można zaliczyć do nich również kontakty jakie utrzymuje Klub Sportowy "Orkan Chorzemin" z duńską organizacją sportową DGI z miasta Slagelse, odpowiednikiem której jest zrzeszenie Ludowych Zespołów Ludowych. To właśnie Rada Główna LZS wskazała stronie duńskiej klub "Orkan Chorzemin", jako partnera do podjęcia współpracy w dziedzinie sportu. W efekcie prowadzonej współpracy Wolsztyn otrzymał już wielokrotnie sprzęt sportowy dla szkół, a nasza młodzież miała okazję sprawdzenia się we wspólnych rozgrywkach sportowych, takich jak tenis stołowy, badminton czy piłka nożna.  Jako, iż miasto i gmina Slagelse mają liczne osiągnięcia w dziedzinie ekologii możliwa jest również przyszła współpraca właśnie w tej dziedzinie. Przedstawiciele Wolsztyna mieli już okazję zapoznać się z tamtejszą gospodarką wodną, neutralizacją odpadów oraz spalaniem śmieci. Tak jak kontakty z niemieckim miastem Neunkirchen zostały nawiązane poprzez Lübben, również dzięki Neunkirchen do grona zaprzyjaźnionych z Wolsztynem miast doszło jeszcze jedno. W 1996 roku podczas wizyty w Neunkirchen nasza delegacja spotkała się z przedstawicielami francuskiego miast Mantes la Ville. 
-
 K O R Z Y Ś C I   Z E   W S P Ó L P R A C Y 
-
Kontakty i współpraca międzynarodowa jaką Wolsztyn utrzymuje ze swoimi partnerami w Niemczech, Francji, Holandii czy Danii służą nie tylko wzajemnemu poznaniu się i nawiązywaniu nowych kontaktów, ale są bez wątpienia istotnym czynnikiem integracji europejskiej.
Szeroko pojęta wymiana kulturalna, turystyczna czy sportowa, a przede wszystkim wymiana młodzieży szkolnej przyczyniają się do naszej integracji w Europie. To właśnie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej kontakty nawiązane na szczeblu lokalnym, przez mieszkańców takich miast jak Wolsztyn czy Lübben w Niemczech ułatwiają ich mieszkańcom, a przede wszystkim młodzieży, odnalezienie się w nowej sytuacji. Młodzież wolsztyńskich szkół, zwłaszcza szkół średnich ma niepowtarzalną okazję lepszego poznania języków obcych i swych rówieśników z innych państw. Coroczna wymiana młodzieży szkolnej stała się już pewna tradycją i za każdym razem daje szansę poznania nowych ludzi, nowej kultury oraz historii państw czy miast kolejnym uczniom. 
Dzięki wyraźnej pomocy naszych zagranicznych partnerów udało się zrealizować w Wolsztynie dużo inwestycji i zamierzeń, które z pewnością bez takiej pomocy nie były by możliwe lub bardzo utrudnione. Bliskość Wolsztyna do zachodniej granicy państwa daje nam możliwość ścisłej współpracy z miastami z Niemiec. Współpraca ta została dostrzeżona również poza Wolsztynem i przyczyniła się do uzyskania pomocy ze środków centralnych. Dzięki współpracy Wolsztyna z Lübben, Neunkirchen i Bad Bevensen w Niemczech nie raz skorzystano w Wolsztynie z doraźnej pomocy Fundacji Współpracy Polsko Niemieckie w Warszawie. 
W ramach wspierania takich właśnie inicjatyw lokalnych fundacja ta przyznaje środki finansowe na realizację różnych inwestycji realizowanych przez miasta prowadzące współpracę z miastami czy regionami z Niemiec. Wolsztyn skorzystał z takiej pomocy już kilka razy. Wymienić należy tu chociażby pomoc w realizacji następujących inwestycji: 
- budowa ścieżki osadowej przy gminnej oczyszczalni ścieków. Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej przekazała na ten cel dotację w wysokości 10% całkowitej sumy realizacji inwestycji, 
- remont oficyny przy Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie, dofinansowanie w wysokości 50% całkowitej sumy realizacji inwestycji, 
- remont dachu w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, wydział zamiejscowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, fundacja przekazała na ten cel 170.000 złotych. 
Zdobycie takich funduszy nie było sprawą łatwą i za każdym razem wymagało oprócz złożenia stosownego wniosku również udokumentowania takiej współpracy z partnerem z Niemiec. Stosowane listy na poparcie wniosków wystawiały nam zaprzyjaźnione miasta. 
Tak więc nawiązane kontakty przyczyniły się nie tylko do wzajemnego poznania się mieszkańców zaprzyjaźnionych miast, ale dla Wolsztyna okazały się w wielu przypadkach znacznie czymś większym. Dzięki pomocy ze strony Lübben dla Państwowego Domu Dziecka w Gościeszynie przeprowadzono tak potrzebne remonty łazienek, a dzięki wsparciu Koła Ziomków Wollstein z Bad Bevensen odbudowano oficynę przy Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Innym aspektem takiej współpracy jest stała promocja Wolsztyna poza granicami państwa. Udział przedstawicieli Wolsztyna w targach gospodarczych w Domont we Francji czy spotkanie z zarządem koła ziomków w pawilonie polskim podczas międzynarodowej wystawy EXPO 2000 w Hanowerze są choćby jednymi z możliwych do przytoczenia tu przykładów. 
Następne lata współpracy międzynarodowej jaką prowadzi miasto oraz powiat wolsztyński będą z pewnością jeszcze bardziej zbliżały mieszkańców zaprzyjaźnionych miast czy regionów. Przyczyniło się do tego chociażby przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i umożliwienie wolnego przepływu osób, kapitału czy dostępu do nowych rynków pracy. Mieszkańcy Wolsztyna, którzy już teraz mogą za sprawą swych kontaktów i nawiązanych znajomości poznawać realia życia w Unii Europejskiej będą w lepszej sytuacji, niż ci, którzy takich kontaktów nie mieli. 
-
Opracował Wojciech Lis

UM WOLSZTYN 2004