III. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z zasadą partycypacji społecznej władze samorządowe systematycznie prowadzą działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w obszarze tematyki etyki w życiu publicznym oraz pomagają w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach. Jednocześnie samorząd, uznając swój pomocniczy charakter, wspiera różne inicjatywy obywatelskie mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno - ekonomiczny gminy. 

ZADANIA: 

(3.1.) Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (obligatoryjne)

Osoba odpowiedzialna: Eliza Kruk

Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. 

(3.2.) Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności (obligatoryjne). 

Osoba odpowiedzialna: Eliza Kruk 

celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom  oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej, itp.
 

.
PRZEJRZYSTA  POLSKA