Biuro Obsługi Interesanta
powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, aby sprawy w Urzędzie załatwiać łatwiej, przyjemniej i szybciej. Biuro mieści się na parterze budynku Urzędu. Z pracownikami Biura można się kontaktować pod numerem telefonu 3842051 - 54/ wew.100. Zadaniem pracowników Biura jest udzielanie interesantom informacji o zakresie działania Urzędu i sposobie załatwiania spraw. W Biurze wydawane są druki wniosków i udzielana jest pomoc w ich wypełnianiu. Wszystkie pisma wpływające do Urzędu rejestrowane są w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, który służy do monitorowania obiegu dokumentów, tak aby można było w każdej chwili ustalić kiedy dany dokument wpłynął do Urzędu, gdzie się znajduje, kto i w jakim czasie i z jakim skutkiem sprawę załatwił.
 
WYDZIAŁ ROLNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ
.
 
Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej
Zgłoszenie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wypis (wyrys) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o zawarcie (przedłużenie) umowy najmu na grunt pod reklamę
Wniosek o zarejestrowanie psa z listy agresywnych psów rasowych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłaceniu rat ze korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Deklaracja woli współpracy organizacji pozarządowej z gminą wolsztyn w zakresie realizacji zadań publicznych
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej* - Realizacji zadania publicznego

 
 
URZĄD STANU CYWILNEGO W WOLSZTYNIE
.
 

Wniosek o wydanie aktu skróconego / zupełnego

Wniosek o wydanie aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu

 
 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
.
 
Pełnomocnictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
Wniosek o umieszczenie reklamy stojącej w pasie drogi
Wniosek o umieszczenie reklamy wiszącej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (urządzenie obce)
Zezwolenie na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Zezwolenie na wykonanie / przebudowę istniejącego zjazdu 
Wniosek o uzgodnienie oraz zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym  - drogi / ulicy projektowanego przyłącza do budynku mieszkalnego
Wniosek o koncesję na wywóz  odpadów lub ścieków od osób fizycznych i prawnych na terenie gminy Wolsztyn
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH i OBRONY CYWILNEJ
..

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wniosek o nadanie medalu "za zasługi dla obronności kraju"

 

WYDZIAŁ FINANSOWO - GOSPODARCZY
..

Deklaracja na podatel leśny
Informacja w sprawie podatku leśnego
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Informacja w sprawie podatku rolnego


UM Wolsztyn 2006