OPŁATY I PODATKI LOKALNE
.
Stawki podatku od nieruchomości
.
.
od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych
0,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 14,96 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
z  wyjątkiem:
 • garaży wolnostojących
 • budynków letniskowych 
 • 5,58 zł od 1 m2 pow. u. 
  5,92 zł od 1 m2 pow. u.
  od gruntów
  a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
  0,57 zł od 1 m2 powierzchni
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  3,45 zł  od 1 ha powierzchni
  c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,08 zł od 1 m2 powierzchni

  Inne opłaty
  Podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2005 34,30 zł
  Roczna stawka podatku od posiadania psów 37,00  zł
  Opłata miejscowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Wolsztyn, Karpicko, Rudno,
  Wilcze. 

  Dla dzieci, młodzieży, emerytów, rencistów i inwalidów opłata miejscowa wynosi 

   

  1,54 złotych dziennie od osoby
   

  0,77 zł. dziennie od osoby.
   

  Wywóz odpadów z posesji 2,50 zł miesięcznie netto (stawka nie uwzględnia kosztów zakupu lub dzierżawy pojemników oraz podatku VAT)
  Woda i ścieki .
  Za  dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno- bytowych -  opłata za 1 m3  zużytej wody 1,82 zł netto
  Za dostawę wody dla celów przemysłowych - opłata za 1m3 zużytej wody 1,85 zł netto
  Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów  spożycia i socjalno-bytowych- opłata za 1 m3 ścieków 4,40 zł netto
  Za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - opłata za 1m3 4,62 zł netto  Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie określające wysokości opłat i podatków lokalnych .

  Stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok 

  ZOBACZ

  Zwolnienia ze stawek podatkowych od nieruchomości na 2004 rok.
  ZOBACZ

  Ceny skupu żyta przyjęte jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2005.
  ZOBACZ

  Stawki podatku od środków transportowych na rok 2006.
  ZOBACZ

  Stawki podatku od posiadanych psów na 2006 rok 
  ZOBACZ

  Stawki opłaty miejscowej na 2006 rok 
  ZOBACZ

  Stawki opłat targowych na 2005 rok 
  ZOBACZ

  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2006r. do 31 marca 2007r 
  ZOBACZ

  Stawki za wywóz odpadów z posesji 
  ZOBAC

  Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
  ZOBACZ

  Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
  ZOBACZ
  ZMIANA

  Wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna 
  ZOBACZ

   

  U M   W O L S Z T Y N   2 0 0 6