Jednostki Pomocnicze

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

Art. 5. 
1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Gmina Wolsztyn składa się z 23 sołectw. Oto wykaz sołectw i ich sołtysów. [ZOBACZ

Statut sołectwa [POBIERZ, ZIP 18KB][UM Wolsztyn 2003]