P     R     Z     E     T     A     R     G   I
IT 341-26/4/06
GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego 
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-384-27-47
http:\\ www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej  60000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami )       "Modernizacja sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie".
 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn (pok. 19) lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza 50 zł (brutto).
SIWZ dostępne do 19 lipca 2006 2006r.

Adres strony internetowej , na której dostępna jest  SIWZ dla przedmiotowego zadnia - www.wolsztyn.pl 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa - Modernizacja sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie.

2.Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotowe zamówienie składa się z 2 zadań:

Zadanie nr 1 - Rozbudowa Sali gimnastycznej o pomieszczenia socjalne

Zadanie nr 1 obejmuje rozbudowę Sali gimnastycznej  o część parterową z dachem płaskim dwuspadowym krytym papą. W części dobudowanej przewiduje się pomieszczenia socjalne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania istniejącej sali gimnastycznej z  jednoczesną  przebudową układu funkcjonalnego pomieszczeń świetlicy . 

Zadanie nr 2 -Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej

Zadanie nr 2 obejmuje wymianę pokrycia dachowego z dachówki na istniejącym budynku sali gimnastycznej.

3. Miejsce wykonania robót budowlanych 

 • Wolsztyn, teren Szkoły Podstawowej nr 1 (sala gimnastyczna ) i Gimnazjum nr 2 (świetlica)
4.Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Zad. nr 1 

 • Rozbudowa budynku o pomieszczenia socjalne sali gimnastycznej.
 • paramety techniczne części rozbudowywanej:
            - pow. zabudowy - 83 m2
            - kubatura  - 249 m3
            - pow. uzytkowa - 66,80 m2

Zad. nr 2

 • wymiana sieci odgromowej,
 • roboty rozbiórkowe połaci dachowej
 • położenie izolacji polietylenowej - 383,03m2
 • ołacenie dachu - 383,03 m2
 • pokrycie dachu dachówką karpiówką (materiał inwestora) - 383,03 m2
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich
 • rozebranie kominów i ich ponowne wymurowanie


5. Termin wykonania zamówienia - 70 dni od daty podpisania umowy

6. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w podziale na zadania.

II.  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1.Wymagane wadium

 • Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
2.Informacje dotyczące  sytuacji Wykonawcy oraz informacje  i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne , finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy  oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wymagania minimalne dla Wykonawców:
a) Wykonawca wykaże, ze dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
b)Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o zakresie i wartości porównywalnej  z niniejszym zamówieniem, a w szczególności udokumentuje, że zrealizował jako wykonawca, w okresie ostatnich  5 lat  co najmniej 1 zadanie polegające na  rozbudowie lub budowie  obiektów użyteczności publicznej  o porównywalnych parametrach technicznych (w przypadku Wykonawców którzy złożą oferty dla zadania nr 1 ) i co najmniej 1 zdanie polegające na wymianie pokrycia dachowego z dachówki o pow. min. 200m2 (dla Wykonawców, którzy złożą ofertę dla zadania nr 2).

Ocena spełnienia  wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia "spełnia" - "nie spełnia".

3.Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału postępowaniu :

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
b) Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego
c) Wykaz robót   zakończonych w ciągu ostatnich pięciu lat
d) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
e) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń
f) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

III TRYBY

1.Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

 • najniższa cena  - 100%
2.Termin składania ofert
 • 22.08.2006r. o godz. 9.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
3. Termin związania z ofertą 
 • 30 dni od daty składania ofert
4.Termin otwarcia ofert 
 • 22.08.2006 o godz. 10.00 w pokoju nr  20 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje  dla przedmiotowego zamówienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje  zastosowania  aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty .

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko:   Grzegorz Wysocki 
stanowisko służbowe:  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4530 / (068) 384 27 47
e-mail:    um@wolsztyn.pl

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych:

imię nazwisko:   Dorota Bakies -Mikołajewska
stanowisko służbowe:  Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4535 / (068) 384 27 47 
e-mail:    um@wolsztyn.pl

imię nazwisko:   Waldemar Mielcarek
stanowisko służbowe:  Młodszy Referent Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4535 / (068) 384 27 47 
e-mail:    um@wolsztyn.pl

SIWZ oraz Załączniki
Pobierz plik
.
IT-341-24-4/06
Urząd Miejski w Wolsztynie
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-384-27-47
http:\\ www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  60000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz.177) na budowę ulicy Poprzecznej w Niałku Wielkim.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn (pok. 19) lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza 100 zł (brutto).
SIWZ dostępne do 18 lipca 2006r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Nazwa - budowa ulicy Poprzecznej w Niałku Wielkim 

Opis przedmiotu zamówienia 
Budowa drogi o przekroju ulicznym o szerokości jezdni 5,0m i długości 0,609km o nawierzchni z  kostki betonowej.

Miejsce wykonania robót budowlanych 

 • ul. Poprzeczna w Wolsztynie oraz jej przedłużenie w miejscowości Niałek Wielki


Nomenklatura 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45.23.31.24-4

Zakres zamówienia obejmuje m.in. :

 • ustawienie krawężników i  ścieków  1199mb, 
 • wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm- 3767,2  m2, 
 • wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego gr.15 cm  - 3158,2 m2, 
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej -  gr. 8 cm - 3158,2 m2,
 • Regulacja urządzeń oraz wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.


Termin wykonania zamówienia -  31 stycznia 2007r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadium - 7.000 zł

Informacje dotyczące  sytuacji Wykonawcy oraz informacje  i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne , finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy  oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
Wymagania minimalne dla Wykonawców:
a) Wykonawca wykaże , ze dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg i ulic.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, w tym:

 • koparko - ładowarką o wydajności min. 0,25m3
 • walcem statycznym samojezdnym  o tonażu  min. 10t
 • wibratorem powierzchniowym o tonażu min 80kg
c) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o zakresie i wartości porównywalnej  z niniejszym zamówieniem , a w szczególności udokumentuje , że zrealizował jako wykonawca   w okresie ostatnich  5 lat  co najmniej;
 • 2 zadania polegające na   budowie drogi  w technologii nawierzchni z  kostki betonowej  o długości min. 0,400km każde.
Ocena spełnienia  wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia "spełnia" - "nie spełnia".

TRYBY
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

 • najniższa cena  - 100%
Termin składania ofert
 • 18.07.2006r. o godz. 9.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
Termin związania z ofertą 
 • 60 dni od daty składania ofert
Termin otwarcia ofert 
 • 18.07.2006  o godz. 10.00 w pokoju nr  36 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko:   mgr inż. Grzegorz Wysocki 
stanowisko służbowe:  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
tel./fax:    (068) 347 4530 / (068) 384 27 47
e-mail:    um@wolsztyn.pl

imię nazwisko:   Małgorzata Fornalkiewicz 
stanowisko służbowe:  Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4532  / (068) 384 27 47

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych:
imię nazwisko:   mgr inż. Dorota Bakies -Mikołajewska
stanowisko służbowe:  Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4535 / (068) 384 27 47 

imię nazwisko:   Waldemar Mielcarek
stanowisko służbowe:  Młodszy Referent Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4535 / (068) 384 27 47 

.
IT- 341-22 - 4/06

Urząd Miejski w Wolsztynie
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-384-27-47
http:// www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  60000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2004r Nr 19, poz.177) na "Zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjnego na wielorodzinny budynek mieszkalny"

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Rynek1, 64-200 Wolsztyn (pok. 20) lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza 120zł (brutto).
SIWZ dostępne do dnia  11 lipca 2006.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Nazwa - "Zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjnego na wielorodzinny budynek mieszkalny"

Opis przedmiotu zamówienia 
Istniejący budynek  niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny z dachem płaskim. Dotychczas budynek wykorzystywany był jako obiekt biurowo - warsztatowy z zapleczem socjalnym. W ramach przystosowania istniejącego budynku  do celów mieszkaniowych  planuje się wydzielenie 22 mieszkań jedno - i dwupokojowych oraz pomieszczeń gospodarczych na parterze o łącznej pow. użytkowej 979,5 m2

Miejsce wykonania robót budowlanych 

 • ul. Kolejowa, Wolsztyn
Zakres zamówienia :
 • roboty budowlane
 • roboty w zakresie instalacji central. ogrzewania
 • roboty w zakresie  instalacji wod.-kan. i c.w.u.
 • roboty w zakresie  instalacji gazowej
 • roboty elektryczne
Termin wykonania zamówienia  - 15 października 2006r.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadium -10.000,00zł

Informacje dotyczące  sytuacji Wykonawcy oraz informacje  i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne , finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy  oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Wymagania minimalne dla Wykonawców:
a) Wykonawca wykaże , ze dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane:

 • do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
 • do kierowania robotami w specjalności  instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń cieplnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • do kierowania robotami w  specjalności  instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych;
Zamawiający wymaga, aby powyższe osoby posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z  2001r, Nr 5, poz.42  ze zm.) 

b) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o zakresie i wartości porównywalnej  z niniejszym zamówieniem i udokumentuje, że zrealizował jako wykonawca, w okresie ostatnich  5 lat  co najmniej 1 zadanie polegające remoncie, przebudowie lub budowie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o  powierzchni użytkowej min. 600 m 2.

Ocena spełnienia  wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców w ofercie dokumentów na zasadzie "spełnia" lub "nie spełnia".

TRYBY
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

 • najniższa cena  - 100%
Termin składania ofert
 • 11 lipca 2006r. do godz. 9.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie.
Termin związania z ofertą 
 •  60 dni od daty składania ofert
Termin otwarcia ofert 
 • 11 lipca 2006r. o godz. 10.00 w pokoju nr 38 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie


Uprawnieni do kontaktów z oferentami: 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko:   mgr inż. Grzegorz Wysocki 
stanowisko służbowe:  Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4 530 / (068) 384 2 747
e-mail:    um@wolsztyn.pl

2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych:
imię nazwisko:   mgr inż. Dorota Bakies - Mikołajewska
stanowisko służbowe:  Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4 534 / (068) 384 2 747 
imię nazwisko:   Waldemar Mielcarek
stanowisko służbowe:  Młodszy Referent Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
tel./fax:    (068) 347 4 534 / (068) 384 2 747 

DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA DO BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 18 maj 2006

 
INFORMACJE O WYBORZE OFERTY
-
Pliki pdf Kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz "Zapisz element docelowy jako..."
-
[ p o w r ó t  do  d z i a ł u  " C o   n o w e g o ? " ]      [ p o w r ó t   d o   d z i a ł u   " G o s p o d a r k a " ]
.
UM WOLSZTYN 2006