.
OFERTA INWESTYCYJNA
FILM O WOLSZTYNIE
wmv 2,2 MB, 3m10sek
.
Z N I Ż K I   D L A   I N W E S T O R Ó W

Na terenie Gminy Wolsztyn obowiązują uchwały zwalniające z podatku od nieruchomości:

U C H W A Ł A    N R  XIII/102/2003
RADY  MIEJSKIEJ  W  WOLSZTYNIE
Z DNIA  5 GRUDNIA 2003 ROKU 

w sprawie: zwolnień od  podatku  od  nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001  roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 ze zmianami) 
uchwala się co następuje:

2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości na  okres dwóch lat  grunty, budynki ich części oraz budowle nowo wybudowane lub nabyte w drodze kupna i wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej skutkującej powstaniem: 

  • w pierwszym roku działalności  co najmniej 50 nowych miejsc pracy, z czego minimum 25 miejsc zostanie przeznaczonych dla kandydatów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub absolwentów z terenu miasta i gminy Wolsztyn 
  • w drugim roku działalności co najmniej 150 nowych miejsc pracy, z czego  minimum 75 osób będą stanowili mieszkańcy miasta i gminy Wolsztyn
3.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres jednego roku nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

4.  Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 i 3 mają zastosowanie do gruntów, budynków lub ich części i budowli nowo wybudowanych lub nabytych w drodze kupna w roku 2003 i w latach następnych 
 ..
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 854 o pow. 1,7487 ha, 855 o pow. 0,3863 ha
Lokalizacja Obręb 1 - Wolsztyn
odległość od drogi Zielona Góra - Poznań ok. 0,5 km, dojazd do w/w drogi od strony ulicy Fabrycznej
Typ własności, stan prawny Własność gmina Wolsztyn, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aktywizacja gospodarcza / Tereny dużego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł Od 4 - 6 zł za m2
.
Rodzaj nieruchomości Działka niezabudowana
Nr działki i powierzchnia w ha 268/2 o pow. 3,05 ha
Lokalizacja Obręb Adamowo 
Odległość od drogi Zielona Góra - Poznań ok. 2 km 
Typ własności, stan prawny Własność gmina Wolsztyn, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aktywizacja gospodarcza / Tereny dużego biznesu bez prawa zabudowy mieszkaniowej 
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł Od 4-6 zł za 1 m2
..
.
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 95/6 o pow. 0,1830 ha, 
95/7 o pow. 0,1795 ha, 
95/8 o pow. 0,1851 ha, 
95/9 o pow. 0,1851 ha, 
95/10 o pow. 0,1852 ha, 
95/11 o pow. 0,1851 ha, 
95/12 o pow. 0,1851 ha,
95/13 o pow. 0,1852 ha,
95/14 o pow. 0,2034 ha,
95/15 o pow. 0,1440 ha,
95/16 o pow. 0,1396 ha,
95/17 o pow. 0,1486 ha,
95/18 o pow. 0,1460 ha,
95/19 o pow. 0,1458 ha,
95/20 o pow. 0,1504 ha,
95/21 o pow. 0,1488 ha,
95/22 o pow. 0,1391 ha,
95/23 o pow. 0,1485 ha,
Lokalizacja Obręb Komorowo
Odległość od drogi Zielona Góra - Poznań ok. 2 km 
Typ własności, stan prawny Własność gmina Wolsztyn, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Teren średniego biznesu (działalność gospodarcza z prawem zabudowy mieszkaniowej)
Uzbrojenie Sieć gazowa w drodze do cmentarza, budowa sieci wodociagowej i ewent. stacji tarfo w zależności od potrzeb. 
Szacunkowa cena sprzedaży w zł około 23zł/m2
.
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 240 o pow. 1,8011 ha, 
241 o pow. 1,0421 ha, 
242 o pow. 0,9543 ha, 
243 o pow. 0,8756 ha, 
244 o pow. 0,8987 ha, 
245 o pow. 1,0939 ha, 
246 o pow. 0,9660 ha, 
247 o pow. 1,0122 ha, 
248 o pow. 0,9506 ha, 
Lokalizacja Obręb Komorowo
Przy drodze wojewódzkiej Wolsztyn - Leszno, odległość od drogi Zielona Góra - Poznań ok. 1 km
Typ własności, stan prawny Własność - Agencja Własności Rolnej Skarbu Panstwa, brak obciążeń *
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Aktywizacja gospodarcza (zakłady przemysłowe, bazy, składy)
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł .
.
.
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 71, 109/5, 113/6, 127, 140/1, 145,  o łącznej powierzchni 67,8530 oraz dz. nr 280 o pow. 2,9639
Lokalizacja Obręb Powodowo
Przy drodze krajowej Zielona Góra - Poznań
Typ własności, stan prawny Własność Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w byłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dz. nr 280 o pow. 2,9639 ha - teren urządzeń produkcji rolniczej. W skład jej wchodzą budynki, budowle i urządzenia m.in. budynek gorzelni, magazyn zbożowy, przechowalnia ziemniaków. Pozostałe działki to uprawy polowe, łąki. Gleby posiadają klasy bonita-cyjne: IIIa, IIIb, IVb, V, VI*.
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł .
.
* istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
.
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 92/11 o pow. 3,9292 ha, 
92/12 o pow. 4,1848 ha, 
92/13 o pow. 4,0090 ha, 
Lokalizacja Obręb Powodowo
Przy drodze krajowej Zielona Góra - Poznań
Typ własności, stan prawny Gmina Wolsztyn, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Aktywizacja gospodarcza / tereny dużego biznesu
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł około 10 zł/1m2
..
..
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 204/4 o pow. 11,7832 ha, 
202/5 o pow. 11,1285 ha, 
202/6 o pow. 4,4277 ha, 
202/7 o pow. 5,0206 ha, 
108/2 o pow. 0,4903 ha.
Lokalizacja Obręb Powodowo
Przy drodze krajowej Zielona Góra - Poznań
Typ własności, stan prawny Własność - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w byłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny upraw polowych*
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł ..
..
* istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
.
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 166/8 o pow. 5,9720 ha, 
Lokalizacja Obręb Niałek Wielki,
Przedłużenie ulicy Kiełpińskiej
Typ własności, stan prawny Własność Agencja Własności Rolnej Skarbu Panstwa, brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w byłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny rolniczej produkcji ogrodniczej
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł .
.
* istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
.
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 270/1 o pow. 33,7245 ha
Lokalizacja Obręb Karpicko
Przy drodze krajowej Zielona Góra - Poznań
Typ własności, stan prawny Własność - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zjednoczenie", brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w byłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny upraw polowych*
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na terenach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł do negocjacji
.
* istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
...
Rodzaj nieruchomości Działki niezabudowane
Nr działki i powierzchnia w ha 400/1 o pow. 28,37 ha
Lokalizacja Obręb Tłoki
Odległość od drogi krajowej Zielona Góra - Poznań ok. 1 km, przedłuże-nie ulicy Powst. Wlkp. w kierunku miejscowości Tłoki
Typ własności, stan prawny Własność - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zjednoczenie", brak obciążeń
Tryb nabycia Przetarg ustny nieograniczony
Przeznaczenie w byłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Tereny upraw polowych*
Uzbrojenie Istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury istniejącej na tere-nach sąsiadujących (woda, energia, kanalizacja sanitarna, gaz)
Szacunkowa cena sprzedaży w zł do negocjacji
..
* istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
..
.
Inne ogłoszenia [KLIKNIJ]

 
UM WOLSZTYN 2005