SPOTKANIE W SPRAWIE REWITALIZACJI MIASTA WOLSZTYNA

 
W dniu 28 czerwca b.r. odbyło się trzecie już spotkanie poświęcone rewitalizacji miasta Wolsztyna oraz możliwościom ubiegania się o środki  z funduszy strukturalnych na działania z zakresu rewitalizacji, m.in. na renowację budynków i dóbr kultury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, znajdujących się na rewitalizowanym terenie Wolsztyna. Na spotkaniu tym radca prawny Pan Aleksander Adamczak przedstawił szczegółowe warunki procedury tworzenia stowarzyszenia. W wyniku dyskusji wprowadzono zmiany do projektu statutu. 
Burmistrz Wolsztyna Pan Andrzej Rogozinski zaproponował lokal Gminnego Centrum Informacji jako siedzibę stowarzyszenia, na zasadzie umowy użyczenia pomiędzy gminą a stowarzyszeniem, co uzyskało aprobatę zebranych. Duże emocje wzbudziły propozycje i wybór nazwy stowarzyszenia. W efekcie "burzy mózgów" przyjęto nazwę stowarzyszenia "Nasz Wolsztyn". Ponadto zebrani mieszkańcy Wolsztyna złożyli oświadczenia o przystąpieniu do stowarzyszenia poprzez deklaracje członkowskie. Z uwagi na osiągniętą frekwencję i wymaganą liczbę zebranych osób, utworzono również komitet założycielski stowarzyszenia.
Osoby chętne przystąpieniem do stowarzyszenia "Nasz Wolsztyn" proszone są o zapoznanie się z projektem statutu (uwzględniającego zmiany wprowadzone w dniu spotkania) opublikowanego na stronie internetowej, a przypadku zainteresowania złożenia deklaracji członkowskiej do dnia 15 lipca b.r., w UM w Wolsztynie w pok. nr 20.

S T A T U T

.
w w w . w o l s z t y n . p  l